Hur är det på bifrostinspirerande skolor?

DSpace Repository

Hur är det på bifrostinspirerande skolor?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur är det på bifrostinspirerande skolor?
Author Gullstrand, Dick
Date 2007
English abstract
Undersökningens syfte har varit att ge en bild av hur elever på bifrostinspirerade skolor upplever sin skolsituation samt att belysa eventuella skillnader mellan årskurser och mellan kön. Undersökningen har genomförts på tre bifrostinspirerade skolor och undersökningsgruppen utgörs av elever från årskurserna 4, 5 och 6 och omfattar knappt 130 elever. Datainsamling har gjorts med hjälp av enkät vid tre olika tillfällen. Resultaten visar att elevernas upplevelse av sin skolsituation är väldigt positiv. En stor del av undersökningspersonerna anser att de trivs bra i skolan, har en hög studiemotivation, har ett positivt upplevt engagemang från lärarna och är intresserade lektionerna. Pojkar och flickors uppfattning av skolsituationen skiljer sig i många avseenden, allmänt kan sägas att flickorna har en mer positiv syn på skolan jämfört med pojkarna. För flertalet av de studerade variablerna kan noteras årskursrelaterade skillnader. Dock kan inte inställningen till skolan förklaras med att den sjunker med högre årskurs. Istället visas att pojkarna i femteklass är den elevgrupp som har den minst positiva inställningen till skolan vilket är något förvånande då flickorna i samma årskurs har en väldigt positiv inställning till skolan.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bifrost
upplevelse
skolsituation
Handle http://hdl.handle.net/2043/4128 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics