Självbedömning - en studie av ett experiment i självbedömning på en lärarutbildning

DSpace Repository

Självbedömning - en studie av ett experiment i självbedömning på en lärarutbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Självbedömning - en studie av ett experiment i självbedömning på en lärarutbildning
Author Rosqvist Wiberg, Gunilla ; Pagmert Nilsson, Caroline
Date 2007
Swedish abstract
Dagens skola skall sträva efter att ge varje elev en chans att utveckla sin förmåga att själv bedöma sina studieresultat samt bli medvetna om sitt utvecklingsbehov i förhållande till kursplanerna. Detta arbete behandlar studium av ett experiment med självbedömning där studenterna fick bedöma sina svar på de olika uppgifterna gentemot lärarens svar på samma uppgifter. Syftet med arbetet var att ta reda på studenternas uppfattning om värdet av självbedömning som inlärningsmetod. Vår datainsamling skedde genom sex semistrukturerade kvalitativa intervjuer med studenter på en lärarutbildning i södra Sverige. I vår resultatredovisning valde vi att dela in studenternas uppfattningar i olika kategorier för att göra vår analys mer överskådlig. Med denna kategoriindelning synliggör vi samtliga studenters uppfattningar samt även att en enskild students uppfattning kan hamna under olika kategorier inom samma frågeområde. Vi fick i vår studie fram en föraning av att självbedömning som undervisningsmetod ger en ökad förståelse för ämnet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bedömning
formativ bedömning
metakognition
respons
självbedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4148 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics