Genus och jämställdhet i förskolan. En studie i pedagogers kunskap om genus och jämställdhet i praktiskt arbete.

DSpace Repository

Genus och jämställdhet i förskolan. En studie i pedagogers kunskap om genus och jämställdhet i praktiskt arbete.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genus och jämställdhet i förskolan. En studie i pedagogers kunskap om genus och jämställdhet i praktiskt arbete.
Author Ubysz, Anna
Date 2007-06-13
Swedish abstract
Syftet med arbetet har varit att undersöka om och hur pedagoger i förskolan följer Lpfö 98 i värdegrundsarbete kring jämställdhet och genus. Jag ville ta reda på om det fanns skillnader i pedagogers förhållningssätt gentemot flickor och pojkar, vilka pedagogiska metoder som används av förskollärare för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Jag ville även studera om pedagogers arbete kring genus och jämställdhet förekommer som ett viktigt inslag i förskolans dagliga verksamhet. Undersökningen baserades på kvalitativa metoder. Jag valde att göra observationer, som genomfördes på fyra förskolor; två som låg i homogena områden och två som befann sig i mångkulturella områden samt intervjuer. För att urvalet av förskolor skulle likna samhällets struktur i södra Sveriges städer bestämde jag mig för att förskolorna skulle ligga i områden där majoriteten av befolkningen har ett etniskt svenskt ursprung samt i områden där de flesta invånarna har invandrarrötter. För att kunna få jämförbar datainsamling gjordes observationerna genom att videoinspela förskolans fysiska miljö samt förskolans verksamhet under en förmiddag. Observationerna koncentrerades framför allt på pedagogers förhållningssätt mot flickor och pojkar under morgonbemötande, måltider, planerade aktiviteter och under den fria leken. Min studie kompletterades även med kvalitativa intervjuer med både pedagoger (förskollärare) och biträdande rektorer som hade ansvar för de deltagande förskolorna. Alla intervjuer bandspelades. Jag anser att det material som samlades in och bearbetades är skäligt för min kvalitativa studie och tillräckligt för att kunna besvara arbetets frågeställningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskolan
genus
genuspedagogik
jämställdhet
jämställdhetspedagogik
könsroller
mångfald
Handle http://hdl.handle.net/2043/4151 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics