Livskvalitet en viktig faktor för god hälsa - En litteraturstudie om de strokedrabbades livskvalitet och sjuksköterskans roll

DSpace Repository

Livskvalitet en viktig faktor för god hälsa - En litteraturstudie om de strokedrabbades livskvalitet och sjuksköterskans roll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Livskvalitet en viktig faktor för god hälsa - En litteraturstudie om de strokedrabbades livskvalitet och sjuksköterskans roll
Author Atroushi, Shilan ; Lotinac, Anida
Date 2007
English abstract
Stroke is the third most common cause of death and every year strikes around 30 000 people in Sweden. In one blow, stroke can bring a sudden change for patient’s integrity and quality of life. The purpose of this study was to describe nurses’ role around stroke survivors’ and patients’ experience of quality of life. The question at issued as used was: how can the nurse help stroke survivors’ to reach a good quality of life? Which factors influenced the patient’s quality of life? Are there any differences in quality of life when it concerns stroke survivors' of men and woman? This study was based on thirteen scientific articles. The articles were reviewed according to Willman's et al (2006) record of quality assessment of quantitative and qualitative scientific articles. The result in this study showed that psychological, physical and social aspects have an effect on the patients’ quality of life. Depression was a common problem that caused mental illness among stroke affected people. Patients with low quality of life did experience restrictions in activities in their daily life, social problems and had decreased vitality and emotional limitations. It is important that the nurse motivates the patients’ success with some kind of award and encourage. It is also important that the patients’ personality, temperament and functional and neurological state should be respected.
Swedish abstract
Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och varje år insjuknar ungefär 30 000 personer i Sverige. I ett slag kan stroke medföra en plötslig förändring för patientens integritet och livskvalitet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsroll kring strokepatienter samt patienternas upplevda livskvalitet. Frågeställningarna som användes var: på vilket sätt kan sjuksköterskan hjälpa stroke patienter att uppnå en god livskvalitet? Vilka faktorer påverkar patienternas livskvalitet? Finns det någon skillnad på livskvalitet när det gäller strokedrabbade män och kvinnor? Denna studie bygger på tretton vetenskapliga artiklar. Artiklarna granskades enligt Willman’s et al (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultatet i denna studie visade att psykiska, fysiska samt sociala aspekter har en påverkan på patientens livskvalitet. Depression var ett vanligt förekommande tillstånd som orsakade mental ohälsa hos strokedrabbade personer. Patienter med låg livskvalitet upplevde hinder i det dagliga livets aktiviteter, sociala problem och hade minskad livskraft samt emotionella begränsningar. Det är viktigt att sjuksköterskan motiverar patienten i dennes framgångar genom en sorts belöning och uppmuntran. Det även viktigt att patientens personlighet, humör samt det funktionella och neurologiska tillståndet respekteras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject genus
litteraturstudie
livskvalitet
omvårdnad
stroke
strokedrabbade
Handle http://hdl.handle.net/2043/4174 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics