Flexibilitet - men hur?

DSpace Repository

Flexibilitet - men hur?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Flexibilitet - men hur?
Author Lundberg, Barbro
Date 2007
Swedish abstract
Den här studien handlar om hur vuxenstuderande vill ha sina studier organiserade. I vuxenutbildningens styrdokument framhålls vikten av flexibelt lärande, som ska ge den studerande möjlighet att själv välja tid, plats, takt och arbetssätt. Den här studien fokuserar på vad målgruppen, de vuxenstuderande, upplever utmärkande för en bra lärandesituation. Undersökningen grundar sig på intervjuer med nio vuxenstuderande, som bearbetats enligt fenomenografisk forskningsmetod. Studiens teoriram utgår från ett sociokulturellt synsätt, där man menar att människor konstruerar sin verklighetsuppfattning i dialog med andra. Studien försöker bidra med kunskap om hur arbetssätt bör utformas för att realisera idén om flexibelt lärande utifrån målgruppens villkor. Resultatet sammanfattas i fyra analyskategorier: • sociala aspekter på lärandesituationen • handledarfunktionen i lärandesituationen • den skriftliga kommunikationen i lärandesituationen • motivationen i lärandesituationen. Dialogens och den sociala interaktionens stora betydelse för lärandet betonas av samtliga informanter. Men det är utbildningsanordnaren eller läraren, som måste skapa interaktionsformer och en miljö, som stimulerar de studerande till aktivt engagemang och inbjuder till ett dialogiskt arbetssätt. Känslan av att ingå i en gruppgemenskap är en viktig komponent i lärandet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject vuxenutbildning
flexibelt lärande
distansutbildning
dialog
Handle http://hdl.handle.net/2043/4195 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics