Samverkan mellan habilitering och skola kring barn med funktionshinder

DSpace Repository

Samverkan mellan habilitering och skola kring barn med funktionshinder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Samverkan mellan habilitering och skola kring barn med funktionshinder
Author Wetterberg, Berit ; Halling, Madeleine
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet var att undersöka hur samverkan mellan habiliteringen och skolan ser ut. Genom litteraturstudier har vi bland annat fördjupat oss i vad samverkan innebär och hur den kan fungera mellan olika verksamheter. Vi har använt oss av en komplementär metod, det vill säga både intervjuer till personal inom habilitering och skola samt enkäter till en föräldragrupp. I resultatet framgick det tydligt att alla parter ansåg att samverkan kan förbättras. Resultatet visade också att bristande kommunikation mellan habilitering och skola leder till missförstånd och outtalade förväntningar verksamheterna emellan. Förutsättningen för att samverkan ska komma till stånd är bra relationer och samordnade insatser som bygger på att det finns kunskap om varandras verksamheter, gemensamma och tydliga mål, gemensam vilja och en tydlig ansvarsfördelning. Själva samverkansprocessen förutsätter med andra ord en samsyn och en tydlig rollfördelning med barnen och deras föräldrar i fokus. Nyckelord: samverkan, funktionshinder, habilitering
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Samverkan
Funktionshinder
Habilitering
Handle http://hdl.handle.net/2043/4200 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics