"Det värkar vara ett bra språk att kunna" elevers attityder till tyskundervisningen i en svensk grundskola och en gymnasieskola

DSpace Repository

"Det värkar vara ett bra språk att kunna" elevers attityder till tyskundervisningen i en svensk grundskola och en gymnasieskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det värkar vara ett bra språk att kunna" elevers attityder till tyskundervisningen i en svensk grundskola och en gymnasieskola
Author Arkel, Astrid
Date 2007
Swedish abstract
Föreliggande arbete utreder genom enkätundersökningar, utförda på en grundskola och på en gymnasieskola, elevers attityder till sin tyskundervisning. Centrala frågor är: vilka faktorer styrs elever av när de gör sitt språkval; hur ser elever på sin tyskundervisning; vilka mål har elever när de lär sig tyska; varför slutar elever studera tyska efter grundskolan? Av enkätsvaren framgår att elever har en generellt positiv inställning när de väljer att läsa tyska men att valet av språk i stor utsträckning styrs av tillfälligheter; att de tröttnar alltmer på sin tyskundervisning under studietidens gång; att de lägger störst vikt vid att lära sig muntliga färdigheter samt efterfrågar en variationsrik undervisning; att de avbryter sina språkstudier när studiebördan blir för stor. Mina slutsatser är att elever inför sitt språkval måste upplysas om vad det innebär att läsa ett specifikt språk samt om vad som förväntas av dem under studierna; att samarbetet ämneslärare emellan måste intensifieras, framförallt på gymnasieskolan; att trots de moderna språkens uppvärdering i den framtida gymnasieskolan tyskan kommer att vara utsatt för hård konkurrens av andra språk. Därför måste det tyska språket göras mer attraktivt i elevernas ögon.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevattityder
meritpoäng
moderna språk
tyska
tyskundervisning
språkval
Handle http://hdl.handle.net/2043/4207 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics