Förberedande verksamhet sett ur ett elev- och pedagogperspektiv

DSpace Repository

Förberedande verksamhet sett ur ett elev- och pedagogperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förberedande verksamhet sett ur ett elev- och pedagogperspektiv
Author Larsson, Ann ; Nissen, Pia L.
Date 2007
Swedish abstract
Det här arbetet syftar till att få en djupare kunskap om hur elever som har gått i förberedande verksamhet har upplevt sin skolgång där och senare i reguljär klass. Den undersökningsmetod som användes var intervjuer. Eftersom eleverna talar ett annat modersmål än svenska, ansåg vi att vi kunde få fylligare och mer detaljerade svar på våra frågeställningar genom intervjuer i jämförelse med att använda enkät. Pedagogerna som vi intervjuade arbetar i den förberedande verksamheten och i reguljära skolor. Viktiga slutsatser vi kunde dra av undersökningen var att eleverna visste att det var för att lära sig svenska språket som de gick i den förberedande verksamheten. Elevernas upplevelser av den förberedande verksamheten var väldigt positiva men de ansåg att de fick ökade kunskaper i reguljär klass, jämfört med förberedande verksamheten. De upplevde också en ökad kamratkrets och social gemenskap i den reguljära klassen. Av pedagogerna framkom vikten av att elever och föräldrar skolas in i svensk skolkultur. Undersökningen visade vidare att specialpedagogisk resurs saknades i förberedande verksamhet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förberedande verksamhet
Mångkulturell skola
Språkets betydelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/4210 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics