KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV INTRAVENÖS SMÄRTBEHANDLING, en empirisk enkätstudie om sjuksköterskors upplevelser

DSpace Repository

KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV INTRAVENÖS SMÄRTBEHANDLING, en empirisk enkätstudie om sjuksköterskors upplevelser

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV INTRAVENÖS SMÄRTBEHANDLING, en empirisk enkätstudie om sjuksköterskors upplevelser
Author Sawicki, Lucy ; Ericsson, Louise
Date 2007
English abstract
A part of the nurse’s fundamental work is to identify different factors which can affect the patient’s experience of pain and pain expression. If a nurse should be able to see a balance between the effects, the side-effects and use necessary supervision of the pain management, she needs knowledge. The aim of this study was to illuminate how nurse’s feel about their knowledge and experience of intravenous pain management. A questionnaire with both closed-ended and open-ended questions was applied as a method. The nurses were working at some of the surgery wards at a hospital in the south of Sweden. It was 35 nurses who answered the questionnaire. When analysing the open-ended questions the writers used manifest content analysis. The result showed that the majority of the nurse’s thought that they had enough knowledge to administering intravenous pain management. Having experience and education were the most common answer that the nurses gave. It was both something that they had but also something they wanted more of. Than they could be more secure in their role as nurses, when they treated patients with pain. The majority of the nurses wanted also to have a deeper and updated knowledge in different medicines. About 59 percent of the nurse’s administrates between 1-10 percent intravenous pain management. Most of the nurse’s knowledge was based on practical application.
Swedish abstract
En del av sjuksköterskans grundläggande arbete är att identifiera olika faktorer som kan påverka patienters upplevelse av smärta och smärtuttryck. För att en sjuksköterska skall kunna se en balans mellan effekt och biverkningar samt använda sig av nödvändig övervakning av smärtlindringen behövs kunskap. Föreliggande studies syfte var att belysa hur sjuksköterskor upplever sina kunskaper om och erfarenheter av intravenös smärtbehandling. I studien besvarade 35 sjuksköterskor arbetande på kirurgiska vårdavdelningar på ett sjukhus i södra Sverige, en enkät med såväl öppna som slutna frågor. De öppna frågorna analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys. Resultatet visade att majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att de hade tillräckliga kunskaper i att administrera intravenös smärtbehandling. Erfarenhet och utbildning var de främsta påstående sjuksköterskorna beskrev. Både som något de hade men även något som sjuksköterskorna vill ha mer av för att känna sig säkrare i sin roll som sjuksköterskor när det gällde att behandla smärta hos patienter. Även att fördjupa och få uppdaterad kunskaper om till exempel olika läkemedel var något majoriteten av sjuksköterskorna önskade. Cirka 59 procent av sjuksköterskorna administrerade mellan 1-10 procent av smärtbehandlingen som intravenös smärtbehandling. De flesta av sjuksköterskornas kunskaper grundade sig på praktisk tillämpning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject enkät
erfarenheter
intravenös smärtbehandling
kunskaper
sjuksköterskor
smärta
experience
intravenous pain management
knowledge
pain
nurses
questionnaire
Handle http://hdl.handle.net/2043/4231 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics