Sjuksköterskans stöd till patienter med akut hjärtinfarkt

DSpace Repository

Sjuksköterskans stöd till patienter med akut hjärtinfarkt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskans stöd till patienter med akut hjärtinfarkt
Author Mårtensson, Elisabeth ; Svahn, Agneta
Date 2007
English abstract
Det är vanligt att patienter upplever känslomässiga reaktioner såsom ångest och oro efter en hjärtinfarkt. Få studier är gjorda avseende stöd i det akuta skedet. Syfte var att beskriva hur sjuksköterskor uppgav att de ger stöd till patienter med hjärtinfarkt i det akuta skedet. Metoden var semistrukturerade intervjuer med sju sjuksköterskor på en Akutvårdsavdelning i södra Sverige. Materialet bearbetades och analyserades med inspiration från innehållsanalys där två huvudteman framträdde. Resultat visade på att sjuksköterskorna baserade sitt stöd på professionellt förhållningssätt och genom individuellt anpassad kunskap. Sjuksköterskorna uppgav att de hade förståelse för patientens utsatthet och därför kände mer empati för denna patientgrupp jämfört med andra. Att förmedla trygghet ansågs vara en viktig del i stödet och innebar att vara tillgänglig för patienten och att skapa en bra relation mellan dem. Sjuksköterskorna uppgav att de såg sambandet mellan hjärtinfarkt och ångest och oro och ansåg det var värdefullt att anpassa stödet efter individuella behov. Sjuksköterskorna sade sig var positiva till utveckling av vårdandet av patienter med akut hjärtinfarkt i t ex diskussionsgrupper med patientfall.
Swedish abstract
It is common that patients experience emotional reactions as agony and anxiety after an acute myocardial infarction. Only a few studies related to the support in the acute stage have been made. The aim was to describe how nurses declared their support to patients with acute myocardial infarction in the acute stage. The used method was semi structured interviews with seven nurses in an Emergency ward in South of Sweden. The material was processed and analysed with inspiration from content analysis and produced two main themes. The result showed the nurses support was described by the informants as professional conduct and knowledge. The nurses had a deep understanding of the patients’ vulnerability and therefore were more empathetic towards this group of patients compared to others. To give comfort considered beeing an important part in the support and meant beeing available for the patient and building a good relationship between them. Knowledge about the connection between myocardial infarction and agony and anxiety and the importance to adjust the support after individual needs was clear. The nurses said they were positive to the future development of the nursing care for the patients with myocardial infarction for example in discussion groups focusing on case reports.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject akutvårdsavdelning
hjärtinfarkt
intervjuer
patienter
sjuksköterska
stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/4233 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics