Riktlinjer för basal och personlig hygien

DSpace Repository

Riktlinjer för basal och personlig hygien

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Riktlinjer för basal och personlig hygien
Author Pylad, Sarah ; Arfwidsson, Lisa
Date 2007
English abstract
The most important measure to prevent cross infections is to apply guidelines for basal and personal hygiene. The aim of this study was to examine how healthcare workers comply with these guidelines at two surgical wards and if information or education concerning the guidelines had been received. This has been investigated with observations and recorded with field notes. The field notes were analysed with content analysis. To answer the question if information or education about the guidelines had been received a questionnaire was used. The healthcare workers´ compliance in relation to given guidelines varied from low to high degree of compliance. It was remarkable was that handdisinfection before contact with patients was carried out only in 15 % of all observational cases. After contact with patients handdisinfection was carried out in 55,6 % of all cases. The compliance concerning bloodsampling was high, in those cases gloves were always used. It was noted that healthcare workers used the same protective clothing to different patients at several occasions which is against the guidelines. The compliance with the guidelines for personal hygiene was worse since about half of the participants did not comply with the guidelines. Knowledge about healhtcare workers compliance with the practical guidelines is necessary in order to improve and develop the quality of care.
Swedish abstract
Den viktigaste åtgärden för att förhindra uppkomst av vårdrelaterade infektioner är att tillämpa de riktlinjer som finns att tillgå för basal och personlig hygien. Syftet med studien var att undersöka hur dessa riktlinjer efterföljdes av vårdpersonal vid två kirurgiska avdelningar samt om information eller utbildning beträffande riktlinjerna erhållits. Detta har undersökts genom observationer vilka dokumenterades med fältanteckningar. Materialet från fältanteckningarna analyserades med innehållsanalys. För att få svar på frågan om information eller utbildning om riktlinjerna erhållits ombads deltagarna besvara en enkät. Vårdpersonalens följsamhet gentemot givna riktlinjer varierade från hög till låg grad av följsamhet. Anmärkningsvärt var att handdesinfektion före patientkontakt endast förekom i 15 % av samtliga observationstillfällen. Efter patientkontakt utfördes handdesinfektion i 55,6 % av samtliga tillfällen. Ett område där följsamheten var mycket god var vid kapillär och venös provtagning, då handskar användes vid samtliga observationstillfällen. Det observerades att samma skyddsrock vid ett flertal tillfällen användes till olika patienter, något som bryter mot riktlinjerna. Följsamheten gentemot riktlinjerna för personlig hygien var att betrakta som mindre god då ungefär hälften av deltagarna inte följde riktlinjerna. För att kunna utveckla hygienarbetet och öka vårdpersonalens följsamhet krävs kunskap om i vilken grad riktlinjerna för basal och personlig hygien efterföljs samt när det förekommer brister.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Basala hygienrutiner
följsamhet
innehållsanalys
observationer
personlig hygien
riktlinjer
vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/4252 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics