Patienters upplevelser av lungcancer

DSpace Repository

Patienters upplevelser av lungcancer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Patienters upplevelser av lungcancer
Author Lidenmark, Ida ; Mäenranta, Annie
Date 2007
English abstract
Lidenmark, I & Mäenranta, A. Patients experiences of lung cancer – A literature review. Degree Project, 10 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2007. Lung cancer represents a major public health problem wordlwide. The aim of this literature review was to illustrate how patients with lung cancer ex¬perience living with the disease. The review is designed ac¬cording to Goodman. Searches were made in the databases PubMed and CINAHL. The articles were scrutinized by two independent readers. A modified guide to estab¬lish the quality of the articles were used. A total of 11 scientific articles were included. Results are presented in four themes based on the aim of the study, physical- and psycho¬logical symp¬toms, experiences and influences during treatment, how to cope and stigma. Results showed breathlessness, dyspnea, fatigue, cough, pain, anxiety, uncertainty, hope¬lessness and panic as common physical- and psychological symptoms. Common experiences related to therapy were nausea, vomiting, loss of apatite, loss of weight, fatigue, pain, anxiety and depression. To cope patients used a combination of problem- and emotional focused coping strategy. Friends and family played an important role. Another finding was that stigma were ex¬perienced by patients with lung cancer. Keywords: distress, coping, lung neoplasms, pa¬tients, stigma, symptoms and treatment.
Swedish abstract
Lidenmark, I & Mäenranta, A. Patienters upplevelser av lungcancer - En littera¬turstudie. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och samhälle, utbildningsområde omvårdnad, 2007. Lungcancer är ett hälsoproblem över hela världen. Syftet med litteraturstudien var att utifrån ett patientperspektiv belysa patienters erfarenheter och upplevelser av att leva med lungcancer. Litteraturstudie med metodologiskutgångspunkt i Goodmans sju steg. Databaserna PubMed och CI¬NAHL användes vid litte¬ratursökningen. Granskning av studierna utfördes av två oberoende granskare. Ett modifierat granskningsprotokoll och en kvalitets¬bedöm¬ningsmall användes i be¬dömning av studiernas kvalitet. Litteraturstudien baseras på 11 vetenskapliga stu¬dier. Resultat redovisas under fyra temata utifrån syfte; fy¬siska- och psykiska obehag, upplevelser och påverkan av be¬handling, hanter¬ing av livssituationen och stigma. Obehag som upplevdes var andfåddhet, andnöd, trött¬het, hosta, smärta, oro, ovisshet, hopplöshet, panikkänslor och ångest. Vanliga sym¬tom i samband med behandling var illamående, kräkningar, minskad aptit, mins¬kad vikt, trötthet, smärta, oro och depression. För att hantera livssitua¬tionen an¬vände patienter med lungcancer sig av en kombinerad problem- och känslofo¬kuserad co¬pingstrategi. Vänner och familj upplevdes vara viktiga. Patientgruppen upplevde sig stigmatiserade på grund av att sjukdomen är starkt förknippad med rökning. Nyckelord: behandling, coping, lungcancer, obehag, patienter, stigma och sym¬tom.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject behandling
coping
lungcancer
obehag
patienter
stigma
symtom
Handle http://hdl.handle.net/2043/4255 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics