Palliativ vård i livets slut

DSpace Repository

Palliativ vård i livets slut

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Palliativ vård i livets slut
Author Becker, Marie
Date 2007
English abstract
PALLIATIVE CARE IN END OF LIFE NURSES´ EXPERIENCES A QUALITATIVE STUDY MARIE BECKER Becker, M. Palliative Care in end of life, Nurses´ experiences. A qualitative study. Degree project in Nursing – A Master’s Paper 10 point course. Malmö University: Health and Society, Dep. of Nursing 2007. SOU 2001:6 describes Palliative Care as holistic approach to care at a time when the patient no longer responds to treatment and the control of pain and other symptoms are of utmost importance as are the psychological, social and existential aspects. The main aim of Palliative Care is to achieve highest possible quality of life for the patient and his family without prolonging or hastening death. It is a view that embraces life and treats death as a normal process with the emphasis on relieving pain and other symptoms. The purpose of the study was to describe the nurses experiences of palliative care in end of life. The choice was to perform this study from a qualitative perspective. The method chosen was to interviews ten nurses. Two main themes are shown in the results:-the nurses experiences of what leads to a “good death” and the nurses´ experiences of what prevents a “good death”. All the participants felt that these issues had to be dealt with. Many of the participants described other factors that they with their experiences considered relevant. The different factors that, according to the participants can determine the results, are information, the decision to offer palliation rather than cure, the nurse/patient relationship, adequate relief of symptoms and the possibility of a dignified end of life. Keyword: Cancer,Nursing,Pain, Palliativ Care, Nurse.
Swedish abstract
Beskrivning: PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUT SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER EN KVALITATIV STUDIE MARIE BECKER Becker, M. Palliativ vård i livets slut Sjuksköterskors erfarenheter. En kvalitativ studie. Examensarbete i Omvårdnad- magisteruppsats 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad 2007 Enligt SOU 2001:6 innebär palliativ vård en aktiv helhetsvård i ett skede när patienten inte längre svarar på botande behandling och när kontroll och lindring av smärta och andra symtom är av största vikt liksom beaktande av olika problem såsom psykologiska, sociala och existentiella. Det övergripande målet med palliativ vård är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och dennes familj utan att förlänga eller påskynda patientens död. Det är en livssyn som bejakar livet och betraktar döendet som en normal process, med tonvikten på att lindra smärta och andra besvärande symtom. Valet blev att genomföra denna studie utifrån ett kvalitativt perspektiv. Metoden som användes var intervjuer av tio sjusköterskor. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i livets slut. I resultatet påvisades två stora huvudteman. Sjuksköterskors upplevelser av vad som leder till en så kallad god död och sjuksköterskors upplevelser om vad som kan utgöra hinder för en god död. Detta upplever informanterna att alla ställs inför. Många av informanterna beskrev de andra faktorerna som de med sin erfarenhet och upplevelse ansåg hade avgörande roll. De olika faktorer som kan avgöra är till exempel: information, beslutstagandet om att erbjuda palliativ vård i stället för kurativ vård, relationen mellan sjuksköterskan och patienten, bra symtomlindrande och möjlighet till en bra sista tid i livet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject cancer
vård
smärta
palliativ vård
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/4258 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics