Elevinflytande - en överenskommelse Om gymnasieelevers inflytande på sitt lärande

DSpace Repository

Elevinflytande - en överenskommelse Om gymnasieelevers inflytande på sitt lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevinflytande - en överenskommelse Om gymnasieelevers inflytande på sitt lärande
Author Lindén, Stina
Date 2007
Swedish abstract
Elever på gymnasiet ska enligt styrdokumenten ha inflytande över sitt eget lärande och alltså över de lärandesituationer som finns i skolan. Att så inte alltid är fallet visar flera undersökningar, och även detta examensarbete, vars syfte varit att undersöka elevinflytandet på ett estetiskt program, och i denna undersökning försöka gradera elevernas inflytande enligt en modell utarbetad av en konsult i inflytandefrågor. Syftet har också varit att undersöka hur elevernas inflytande gestaltar sig samt jämföra elevernas upplevelser med lärarnas intentioner vad gäller elevinflytandet. Undersökningen utgjordes av en noggrann granskning av styrdokument och rapporter gällande elevinflytande, av aktuell forskning, samt genom enkäter till alla elever vid ett estetiskt program på en skola i norra Skåne. De deltagande lärarna intervjuades. Resultatet visar att eleverna upplever ett stort inflytande i sina karaktärsämnen, att inflytandet däremot är betydligt mindre i kärnämneskurser samt att övergripande tydliga mål med elevernas inflytande saknas på den undersökta skola. I litteraturen såväl som i elevernas estetiska kurser ges en hel del goda exempel på hur eleverna kan få ett konkret och reellt inflytande över sina studier och slutsatsen kan dras att det är aktörerna på den enskilda skolan, som i förhandlingar måste komma överens om vad de menar med elevinflytande. Det handlar allt som oftast om att genom förhandlingar komma överens.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
estetiskt program
gradering
gymnasiet
Trialogmodellen
överenskommelse
Handle http://hdl.handle.net/2043/4262 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics