Kommunalt chefskap

DSpace Repository

Kommunalt chefskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Kommunalt chefskap
Author Holmkvist, Therese ; Mellgren, Felicia
Date 2007
Swedish abstract
Arbetet behandlar chefer i kommunal verksamhet och vad de ska ha fokus på i sitt chefskap för att öka uppfattningen hos sina medarbetare att de är bra chefer. Syftet med studien är att på ett överskådligt vis redogöra för hur stor betydelse olika delar av ledarskapet har för hur medarbetare uppfattar chefer som helhet. Den övergripande frågeställningen är: Vad ska chefer i kommunal verksamhet fokusera på för att ha nöjda medarbetare? För att besvara vår frågeställning har vi utgått från ett kvantitativt insamlat material som består av enkätundersökningar utförda i åtta svenska kommuner, mellan åren 2004 till 2006. Antalet svarande totalt sett är 30 318 personer, varav nära 2 300 är chefer. Redovisningen sker delvis i form av tabeller och diagram för att tydliggöra våra resultat. De huvudsakliga slutsatser vi drar handlar om hur dialogen mellan chef och medarbetare avgör nöjdheten med sin chef, samt vikten av en väl fungerande formell struktur i verksamheten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject chef
kommunal verksamhet
medarbetare
handlingsutrymme
kommunikation
utveckling
struktur
Handle http://hdl.handle.net/2043/4284 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics