Peripherally inserted central catheter-PICC-line

DSpace Repository

Peripherally inserted central catheter-PICC-line

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Peripherally inserted central catheter-PICC-line
Author Sörensson, Karin
Date 2007
English abstract
PICC-line is a central vein catheter placed by cannulation of a peripheral vein above the elbow using ultrasound. Patients requiring parenteral therapy for more than five days need a central venous access so the infusion of the drugs can be done safely. The PICC-line insertions are less expensive then other central venous access, it’s simple and inserted by nurses. This qualitative study with semi-structured questions, non standard interviews, had the intent to understand the patient’s experience of PICC-line insertion. Did the patient feel calm during the insertion, was he or she well informed and did the patient experience any pain? Ten interviews were made and the results showed that the informants felt calm and the levels of pain were low. They also preceded that the information about the PICC-line insertion was sufficient, but they expressed a wish to learn more about what side effects could arise when they had got their PICC-line. These unanswered questions caused anxiety and fear. The results may improve nursing intervention to these patients and to inform nurses in other departments about PICC-line and that PICC-line is an alternative to other central catheters.
Swedish abstract
PICC-line är en central venkateter som läggs in via en perifer kanyl i överarmen med hjälp utav ultraljud. Patienter som behöver intravenös behandling i mer än fem dagar är i behov av en central venkateter för att säkerställa tillförseln av dessa läkemedel. Inläggning är kostnads effektiv, den kräver ett minimum av resurser och görs utav picclinesjuksköterskor. Denna kvalitativa studie med semistruk-turerade frågor syftade till att ta del av patientens upplevelse av att få en PICC-line kateter inlagd. Kände patienten sig lugn under ingreppet, var han eller hon väl informerad och upplevde personen någon smärta? Tio intervjuer genomfördes och resultatet visade att informanterna kände sig lugna och att smärtan var låg. De intervjuade ansåg att informationen om PICC-line inläggningen var tillräcklig, men de hade behov av att få veta vad som kunde hända när katetern var på plats. Dessa obesvarade frågor gav upphov till oro och rädsla. Resultatet ska också ses som en förbättring i omvårdnaden för dessa patienter och som information till andra sjuksköterskor på vårdavdelningar, att PICC-line är ett alternativ när det gäller centrala venkatetrar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject central kateter
omvårdnad
PICCs
ultraljudsteknik
upplevelse
smärta
Handle http://hdl.handle.net/2043/4298 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics