Undervisning för hållbar utveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Undervisning för hållbar utveckling
Author Ekberg, Sara ; Törnquist, Linda
Date 2007
Swedish abstract
Vi vill med detta examensarbete undersöka om skiftet från miljö undervisning till hållbar utveckling har skett, och hur väl känt begreppet hållbar utveckling är hos lärarna. Syftet med undersökningen är också att utveckla kunskap om de anvisningar som finns i våra styrdokument rörande hållbar utveckling följs och vilka arbetsmetoder som används. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med sex lärare och två med rektorer från skolor på mindre tätorter. Resultatet av denna studie visar att majoriteten av de lärare vi intervjuat inte har någon djupare kunskap om begreppet hållbar utveckling. Den undervisning som i dag finns har främst ett miljöperspektiv. De metoder som används i den undervisning som sker har främst en tematisk profil.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject hållbar utveckling
styrdokument
tematiskt arbetssätt
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4314 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics