Att lära med hörselskada

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att lära med hörselskada
Author Maxedius, Lina ; Satryan, Amanda
Date 2007-08-06
Swedish abstract
Syftet med vår examensuppsats har varit att undersöka pedagogers föreställningar kring kommunikation i ett klassrum där minst en elev lider av hörselnedsättning. För att nå vårt syfte har vi intervjuat 7 pedagoger som arbetar i en sådan klass. För att sammanställa vår empiri har vi valt att använda oss av en matris, där vi delade upp intervjustoffet i fyra kategorier, kommunikation, relation, miljöanpassning och hjälpmedel. Utifrån matrisen analyserade och tolkade vi våra respondenters svar utifrån våra frågeställningar. Vi kom slutligen fram till att estetiska uttrycksmedel kan vara lämpliga att utgå ifrån både för den hörselskadade eleven och för de hörande. Även tekniska hjälpmedel anser vi vara viktiga för att kommunikationen ska fungera i en sådan klass. Men viktigast är kanske ändå att det är bra relationer mellan de närvarande i klassrummet. Det motverkar missförstånd och skapar en bra lärandemiljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject hörselnedsättning
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/4320 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics