Samhällets attityder kring epilepsi

DSpace Repository

Samhällets attityder kring epilepsi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samhällets attityder kring epilepsi
Author Rouhiainen/Bengtsson, Mia/Caroline
Date 2007
English abstract
Bengtsson, C & Rouhiainen, M. The society’s attitudes towards epilepsy. A literature review. Degree project in nursing 10 Credit Points. Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2007 Epilepsy is not a disease, it’s a symptom that afflict individuals around the world. A consequence of the individual is impaired quality of life that is affected by other peoples´ negative attitudes and lack of knowledge. The aim of this literature review is to describe people’s knowledge and attitudes toward epilepsy and peoples experience of having epilepsy. These are seen from a culture perspective. The method that has been used is a literature review based on Polit et al (2001). The literature review is based on ten scientific articles that was reviewed and scrutinized by Willman & Stoltz, (2006). The result is introduced in following head themes; knowledge, attitudes, quality of life and depression. The result of this study shows that negative attitudes are based on lack of knowledge in this area. It is related to low education, high age and usually many lives on the countryside. These three factors can often be seen together. People with epilepsy often experience impaired quality of life depended on a sentiment of disease, side effects from medication, seizure anxiety and changed working conditions. The experience of impaired quality of life can lead to depression. Further research is required in this area then the connection between epilepsy and depression is not clarified yet. Keyword: attitudes, depression, epilepsy, information, knowledge, quality of life.
Swedish abstract
Bengtsson, C & Rouhiainen, M. Samhällets attityder kring epilepsi. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2007. Epilepsi är ingen sjukdom utan ett symtom som drabbar individer runtom i världen. Den drabbade kan få sämre livskvalitet då de påverkas av andra människors negativa attityder och okunskap. Syftet med denna studie är att utifrån kulturella skillnader beskriva omgivningens kunskaper om och attityder till epilepsi samt vuxna människors upplevelser av att ha epilepsi. Metoden som använts är en litteraturstudie enligt Polit m fl (2001). Resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar som granskades enligt Willman & Stoltz, (2006). Resultatet presenteras i följande huvudteman; Kunskap, attityder, livskvalitet och depression och visar att negativa attityder beror på okunskap inom området. Detta relateras till låg utbildning och hög ålder. Okunskap är vanligare på landsbygden. Dessa tre faktorer förekommer oftast tillsammans. Personer med epilepsi upplever ofta sämre livskvalitet beroende på sjukdomskänsla, biverkningar av läkemedel, oro för anfall samt förändrade arbetsförhållanden. Upplevelsen av försämrad livskvalitet kan leda till depression. Vidare forskning krävs dock inom området då sambandet mellan epilepsi och depression ännu inte är kartlagt. Nyckelord: attityder, depression, epilepsi, information, kunskap, livskvalitet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
depression
epilepsi
information
kunskap
livskvalitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/4332 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics