Samverkan - för barnens bästa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samverkan - för barnens bästa
Author Nilsson, Eva
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka och beskriva vilka uppfattningar förskolepedagoger och specialpedagoger har beträffande samverkansgruppens betydelse för arbetet i förskolan och för det vidare samarbetet med andra berörda verksamheter i arbetet kring barn till föräldrar med psykisk ohälsa, samt hur de i detta sammanhang ser på användandet av den specialpedagogiska kompetensen.För att se barnet i dess totala sammanhang, helhetsperspektivet har jag i min studie valt att utgå från Bronfenbrenners systemteori och Anonovskys KASAM-teori. Resultatet visar att förskolepedagoger och specialpedagoger anser att samverkan har stor betydelse för det fortsatta arbetet när det gäller barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Dessutom visar resultatet att förskolepedagogerna har ett uttalat behov av den specialpedagogiska kompetensen i form av mer stöd och handledning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject "de osynliga barnen"
konsultation
psykisk ohälsa
samverkan
specialpedagogens kompetens
systemteori
Handle http://hdl.handle.net/2043/4337 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics