Med tangentbordet som tankeredskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Med tangentbordet som tankeredskap
Author Nilsson, Iréne
Date 2007-08-16
Swedish abstract
Mitt arbete behandlar skrivande hos ett antal studerande som deltar i en webbaserad svensklärarutbildning på distans. Jag beskri-ver vår användning av webben och vilken roll den spelar för vårt gemensamma lärande. Jag undersöker hur undervisningen är upplagd, vilka utmaningar som erbjuds, hur dessa upplevs och utförs och vilka olika strategier vi väljer för olika typer av kunskapskonstruktion. Jag analyserar skriftliga inlämningsuppgifter, längre texter i den vetenskapliga genren och olika typer av inlägg på WebBoard, där våra diskussioner och vårt samarbete konstituerar en grund för vårt lärande. Allt lärande är si-tuerat. Inom ramen för vår utbildning skapar vi en skriftlig praxisgemenskap. Vårt skrivan-de är knutet till lärande och tankekonstruk-tion. Genom skrivande kan vi få tillgång till omedvetna tankar, och genom att formulera våra tankar i skrift kan vi konstruera för oss ny kunskap och utveckla vårt lärande, eller upptäcka brister i vårt lärande. Under utbild-ningen har vår repertoar av skrivgenrer utvid-gats och vi har alla utvecklat vår förmåga att skriva i den vetenskapliga genren. Genom att skriva mycket på webben har vi fått ett mer avspänt förhållande till offentligt skrivande, och en ökad medvetenhet om våra val av skrivstrategier och vår skrivprocess. Den skriftliga gemenskap som vi skapat på web-ben har utgjort en grund för vår kunskapsut-veckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject datorförmedlad kommunikation
distansutbildning
skrivprocess
skrivstrategi
lärande
sociokulturellt perspektiv
WebBoard
Handle http://hdl.handle.net/2043/4345 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics