Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av

DSpace Repository

Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av
Author During, Jennifer ; Fällås, Helena
Date 2007-09-07
English abstract
Abstract Title The meaning of visualization methods to illustrate future house building –A study of models in Virtual Reality and full-scale. Authors Jennifer During Helena Fällås Purpose The aim of the thesis is to examine whether models in Virtual Reality and full-scale work as complement to other visualization methods, that are used today, by giving customers a better understanding of the design and interior of the future house or flat. The purpose of the essay is also to investigate the attitude towards using models in Virtual Reality and full-scale by private persons and sellers at a construction company. Method The methods that have been used in this thesis are both of a qualitative and quantitative character. The persons that have been interviewed are either sellers of houses and flats in a construction company or persons that have got great knowledge within the area of Virtual Reality and models in full-scale. The essay is also based on a survey in form of a questionnaire. The purpose of using this method was to get statistic data over the understanding of the design and interior of a house or flat, when using different visualization models. In addition to this the survey also compares how people understand these models comparing to the more traditional ones. Conclusion Models in both Virtual Reality and full-scale gives the user a better understanding of how the future house or flat is going to look like comparing to a drawing. The best result is given by a mix of various visualization methods, as most of them are illustrating different qualities better than others. Sellers at a construction company as well as private persons have got a positive attitude towards using models in Virtual reality and full-scale as complement to visualization methods that are being used today. The best over all impression is given by using models in full-scale. Models in Virtual Reality, however, are considered to be the future visualization method. To get an advantage over rival companies it is important to introduce new technology in an early stage. The possible benefits of this action could be that a construction company could increase the quality of the service it provides, as a result of the better understanding the costumers get of the future house or flat. Only a few companies within the property business are using models in Virtual Reality and full-scale on a regular basis in their selling process today. As models in Virtual Reality are starting to get more common, this shows its potential to become the obvious visualization method in the future.
Swedish abstract
Sammanfattning Titel Visualiseringsmediernas betydelse vid försäljning av nyproducerade bostäder – En studie av modeller i Virtual Reality och fullskala. Författare Jennifer During Helena Fällås Syfte Denna uppsats syftar till att utreda om modeller i Virtual Reality och fullskala kompletterar befintliga visualiseringsmedier i försäljningen av nyproducerade bostäder, genom att dessa stödtjänster skapar ökad förståelse för bostadens utformning och därmed ökar nyttan för kunden. Vidare syftar uppsatsen till att utreda hur projektsäljare och privatpersoner ställer sig till användandet av denna typ av modeller samt om kvaliteten på företagets tjänster därmed kan anses öka. Metod Uppsatsen är framarbetad både med en kvalitativ och med en kvantitativ metod. Genom att göra djupintervjuer med projektsäljare på Peab Region Bostad samt med sakkunniga personer inom områdena för Virtual Reality och modeller i fullskala, har intervjupersonernas kunskaper och inställningar kunnat inhämtas. Den kvantitativa ansatsen har bestått av en enkätundersökning med avsikt att åskådliggöra vilken förståelse personer får för en bostad genom att titta på olika visualiseringsmedier. Slutsats Både modeller i Virtual Reality och fullskala ger ökad förståelse för bostadens utformning i jämförelse med ritningar. Den optimala förståelsen för bostadens utformning ges av en mix av visualiseringsmedier. Projektsäljarna och privatpersoner är överens om att modeller i Virtual Reality och fullskala skulle kunna utgöra komplement till befintliga marknadsföringsmedier, då de ger en ökad förståelse för bostadens utformning. Modeller i fullskala ger det bästa helhetsintrycket av bostadens utformning. Virtual Reality får dock anses utgöra framtidens visualiseringsmedium vad gäller att påvisa utformningen av nyproduktion. Att som företag vara tidig med att introducera en stödtjänst som ger nytta för kunden anses bidra till företagets tjänstekvalitet och ökade konkurrenskraft. Idag är det få byggföretag som kontinuerligt använder sig av modeller i Virtual Reality och fullskala i försäljningsprocessen av nyproduktion. Dock börjar aktiviteter som innefattar visualiseringsteknik att användas inom byggbranschen i marknadsföringssyfte. Detta är en tydlig indikation på att tekniken har stor potential att på allvar få genomslag i byggbranschen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Virtual Reality
Fullskalemodeller
försäljningsprocessen
nyprocuderade bostäder
Cave
kundnytta
tjänstekvalitet
kundens förväntningar
visualiseringsmaterial
byggprocessen
den svenska byggmarknaden
ny teknik
Handle http://hdl.handle.net/2043/4400 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics