Ledarskapets betydelse för medarbetarnas psykosociala hälsa

DSpace Repository

Ledarskapets betydelse för medarbetarnas psykosociala hälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ledarskapets betydelse för medarbetarnas psykosociala hälsa
Author Verovic, Zanet
Date 2007-09-10
English abstract
Work and health are central subjects in today’s society and today people are faced with higher expectations on being flexible and able to adapt to new situations. A constraint on resources and restructuring creates uncertainty in society and for its population which in turn inflicts on the general public health (Folkhälsoinstitutet, 1999). Past investigations within this area show us that the environment at work can highly influence the individuals’ health because of all the time that we spend in that environment. Experience, sense of coherence, leadership, motivation and stress are all factors that play a big role in this part and that’s what I want to highlight and discuss in this study. The aim of this study is to investigate the meaning of the leadership on co-workers motivation and stress in their psychosocial working environment. The material and method used was qualitative interviews. The data collection was done at a midsized private service company in the airline industry in southern Sweden with 150 employees and seven interviews were done. The result of this study showed that the co-workers believed that the leadership had an influence on their motivation and stress factors in their psychosocial working environment. The conclusion of this study was that the style of leadership should be customised for the current situation since the employees work in a hectic environment which requires good communication skills, information and a leader which actively works on psychosocial working environment issues. By applying the factors mentioned above the leader will increase the employee’s motivation and the negative stress related factors in the work environment will decrease.
Swedish abstract
Arbete och hälsa är centrala ämnen i dagens samhälle och det ställs högre krav på anpassning och flexibilitet för människorna idag. Minskade ekonomiska resurser och omstruktureringar skapar osäkerhet i samhället och dess befolkning vilket i sin tur ger utslag på folkhälsan (Folkhälsoinstitutet, 1999). Tidigare forskning inom området har visat att miljön på vår arbetsplats i hög grad kan påverka individens hälsa då en stor del av livet tillbringas i just arbetsmiljön. Upplevelser och känsla av sammanhang, ledarskap, motivation och stress är viktiga faktorer, som gör att jag vill belysa denna problematik, som finns inom detta område. Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse ledarskap/ledarstilen har på medarbetarnas motivation och stress inom deras psykosociala arbetsmiljö. Material och metod som användes var av kvalitativ karaktär i form av intervjuer. Materialinsamlingen genomfördes på ett medelstort serviceföretag inom flygbranschen i södra Sverige med 150 anställda varav sju intervjuer genomfördes. Resultatet ifrån denna studie visade att medarbetarna upplever att ledarens ledarstil har en inverkan på medarbetarnas motivation och stress inom den psykosociala arbetsmiljön. Slutsatsen blev att ledarens ledarstil bör situationanpassas efter rådande förhållanden då de anställda arbetar i en händelserik miljö som kräver god kommunikation, information samt en ledare, som arbetar aktivt inom den psykosociala arbetsmiljön. Genom att tillämpa ovanstående faktorer ökar individens arbetsmotivation och stressorerna i arbetsmiljön kan minskas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ledarskap
motivation
stress
psykosocial arbetsmiljö
medarbetare
leadership
psychosocial working environment
co-workers
Handle http://hdl.handle.net/2043/4401 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics