Medvetenhet och ansvar - en studie i hur några andraspråkselever i gymnasieskolan reflekterar kring sin egen språkutveckling

DSpace Repository

Medvetenhet och ansvar - en studie i hur några andraspråkselever i gymnasieskolan reflekterar kring sin egen språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Medvetenhet och ansvar - en studie i hur några andraspråkselever i gymnasieskolan reflekterar kring sin egen språkutveckling
Author Härdh, Rebecca
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur några gymnasielever som har Svenska som andraspråk reflekterar kring sin egen språkutveckling. Ett annat syfte är att få en inblick i hur samma elever ser på andraspråksundervisningen. För att kunna genomföra denna studie har jag intervjuat sju andraspråkselever i gymnasieskolan. Resultatet av undersökningen visar att informanterna kan redogöra för hur deras språkutveckling har skett. De känner till olika inlärningsmetoder, även om de inte alltid aktivt använder sig av dem. De anser också att läsning är A och O för att kunna utvecklas i sitt andraspråk. Läsning är således, enligt deras åsikt, den mest effektiva språkutvecklande aktiviteten, vid sidan av att titta på tv, och att prata med sina kompisar. Dock läser de knappt någon litteratur. Vidare har informanterna ett stort intresse av att förändra andraspråksundervisningen, de vill individanpassa den och utöva elevdemokrati. Svenska som andraspråksläraren kan med fördel, lyssna på elevernas förslag till förändringar gällande undervisningen, för att kunna tillgodose deras behov och skapa en språkutvecklande miljö. Det är också lärarens uppgift att informera sina elever om hur språkinlärning sker. Informanterna i denna undersökning förespråkar i huvudsak en funktionaliserad undervisning, där t ex verklighetsbaserade kommunikationssituationer betonas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråksinlärning
metakognition
gymnasieskolan
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/4420 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics