Perspektiv på perspektiven - En diskursiv studie av Malmö högskolas tre perspektiv i huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle

DSpace Repository

Perspektiv på perspektiven - En diskursiv studie av Malmö högskolas tre perspektiv i huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Perspektiv på perspektiven - En diskursiv studie av Malmö högskolas tre perspektiv i huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle
Author Birath, Lilian ; Buzzi-Donato, Andreas
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att granska relationen mellan teori och praktik avseende Malmö högskolas perspektiv i huvudämnet Svenska i ett mångkulturellt samhälle. I vårt arbete har vi valt att att arbeta med kvalitativ metod i form av intervjuer, observationer och text/diskursanalys. Vi har intervjuat fem personer anställda vid Malmö högskola, observerat sju lektionstillfällen och analyserat de dokument i vilka perspektiven är formulerade. Vårt resultat visar att perspektiven i perspektivdokumenten presenteras mycket kortfattat och utan att de följer en gemensam mall. Texten i dokumenten är i stort formulerade så att påståenden om samhället, kunskap och individer framställs som självklara och odiskutabla sanningar. Intervjuerna visar att perspektiven anses viktiga av de anställda, men en viss osäkerhet råder gällande definitioner, innehåll och implementering i undervisningen. Våra observationer visar att ämnen som kan relateras till de olika perspektivområdena tas upp i undervisningen, även om perspektiven aldrig nämns explicit. Vår slutsats är att vi ser ett samband mellan hur perspektiven är formulerade och lärarnas sätt att arbeta med dem. Perspektivdokumentens otydliga retorik riskerar att fortplanta sig till undervisande lärare och skapa osäkerhet om perspektiven i undervisningen, både hos lärarna och i sista hand kanske även hos studenterna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject perspektiv
Malmö högskola
diskurs
genus
migration
etnicitet
miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/4422 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics