Ungdomars stress i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ungdomars stress i skolan
Author Nilsson, Ulrica
Date 2007
English abstract
The purpose of this study is to examine what knowledge teachers with students in the age 12 to 15 have regarding student stress and what they do and are prepared to do to relive stressed pupils, and what I in my future profession as Swedish Instructor can take with me of their experiences. The metod I have used to determine the answers to the questions was qualitative interviews. The result shows that Teatchers are relatively knowledgable about stress, but they could use more knowledge about recognizing the symptoms in thier students. The teatchers have a lot of concrete ways to prevent stress make it easier for stressed students, many of them find solice in literature on the subject. I have obtained some new ideas about how you can prevent stress in the swedish subject. Finaly its important to identify stress at an early stage so that stress realiving metods can be aplied and the stress factors eliminated so that we don't put the pupils through unnecesary stress.
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka vilken kunskap lärare med elever i årskurs 6-9 har om elevers stress och vad de gör och kan tänka sig göra för att underlätta för stressade elever, och vad jag i min kommande profession som svensklärare kan ta med mig ut av deras erfarenheter. Metoden jag använt för att ta reda på svaren till frågeställningarna är kvalitativa intervjuer. Resultatet visar på att lärare är relativt kunniga om vad stress är, dock skulle de behöva mer kunskap för att se symptomen på stress hos sina elever. Lärarna har en hel del konkreta metoder för att förebygga och underlätta för stressade elever, och många av dem finner stöd i litteraturen. Jag har fått en del nya idéer om hur man just i svenskämnet kan förebygga stress. Slutligen är det viktigt att identifiera stress på ett tidigt stadium så att man på så sätt kan sätta in stressförebyggande åtgärder och eliminera stressfaktorerna så vi inte utsätter eleverna för mer stress än nödvändigt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject stress
Gs/Grundskolan senare
skolan
elever
svenska
Handle http://hdl.handle.net/2043/4423 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics