Hur kan pedagoger stärka och stimulera barns språkutveckling i förskolan?

DSpace Repository

Hur kan pedagoger stärka och stimulera barns språkutveckling i förskolan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur kan pedagoger stärka och stimulera barns språkutveckling i förskolan?
Author Henriksson Weberg, Malin
Date 2007
Swedish abstract
Abstract Titel: Hur kan pedagoger stärka och stimulera barns språkutveckling i förskolan? Författare: Malin Cronvall Weberg Bakgrund: Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta tillvara på och stärka barnets intresse för att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Lärarförbundet, 2002:30) Genom denna undersökning ämnar jag skapa en bredare och djupare kunskap kring hur pedagoger kan hjälpa barn i olika situationer att erövra språket på ett så enkelt och roligt sätt som möjligt. Som pedagog är det viktigt att tänka på att skapa situationer och miljöer som är intressanta och lärande för barnen. Dessa miljöer ska samtidigt vara meningsfulla och språkutvecklande. Syfte: Mitt syfte med arbetet är att belysa och diskutera hur pedagoger kan hjälpa och inspirera barnen att lära sig språk på ett spännande och roligt sätt. Särskilt fokus riktar jag på hur litteratur används vid språkstimulering på förskolor. Enligt Arnqvist är språket den färdighet som snabbast utvecklas under de år barnen är på förskolan. Barnen använder språket för att kunna förmedla sina behov, känslor och attityder till omvärlden. Barnen berättar till exempel om de har ont eller är hungriga, de är även mycket intresserade av att berätta för sina föräldrar om vad de upplevt under dagen. I alla dessa situationer använder barnet sitt språk för att kunna förmedla sitt budskap till omgivningen (Arnqvist, 1993:18). Därför tycker jag att det är viktigt att titta närmare på hur pedagoger arbetar med just språkutveckling på förskolorna. Frågeställningar: Hur kan pedagoger stimulera och stärka barns språkutveckling? Hur används högläsning i förskolans verksamhet? Hur betraktas högläsning av pedagoger i förskolan? Teori: Det finns flera olika teorier om barns språkliga utveckling och exempel på dessa är den ryske språkforskaren Lev Semjonovitj Vygotskijs och den schweiziske forskaren Jean Piaget, vilka utforskas i föreliggande examensarbete. 4 Metod och urval: Jag har valt att genomföra undersökningen med hjälp av observationer på två olika förskolor där arbetet med litteraturläsning för barnen ser väldigt olika ut. Observationerna kompletteras även med intervjuer av de observerade pedagogerna. Resultat: De tankar jag hade tidigare kring vikten av att läsa för att kunna stimulera och stärka barnens språkutveckling stämmer överens med de pedagoger jag intervjuat. Det har även framkommit att det inte enbart är genom att läsa för barnen som barnen blir hjälpta utan genom att ständigt prata med dem och sätta ord på saker som man gör tillsammans. Även musik och lek har framkommit att pedagogerna anser kan hjälpa barnen på deras språkliga resa. Nyckelord: Språkutveckling, högläsning, förskolan, sagor
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Språkutveckling
förskola
sagor
samling
Handle http://hdl.handle.net/2043/4430 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics