Förvaltning i förändring - en studie i hur ett fastighetsföretag arbetar kundfokuserat

DSpace Repository

Förvaltning i förändring - en studie i hur ett fastighetsföretag arbetar kundfokuserat

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förvaltning i förändring - en studie i hur ett fastighetsföretag arbetar kundfokuserat
Author Holm, Kristina ; Alvemo, Anna
Date 2007
English abstract
Abstract Title: A changing administration – an examination of how a real estate company works with customer orientation Course: Real Estate Science, 10 Credits, FF7630 Authors: Anna Alvemo & Kristina Holm Advisors: Anna von Krusenstjerna & Karin Staffansson Pauli Key Words: Real Estate, Customer Care, Service management, Human Resource management, Business Culture Background: A recent rise in the supply of rental space has forced real estate companies to compete about tenants. The development in market structure has shifted attention of real estate administration from concentrating predominantly on maintenance costs to a heavy increase in customer orientation. Aim: The aim of this essay is to describe how the company Aspholmen Fastigheter AB has adapted to the new demands of the real estate market. This is accomplished with an analysis of the overall business culture and of practices to increase customer orientation at the three local offices. Method: The investigation is a descriptive study originating in a qualitative method. The empirical data is primarily obtained from personal interviews with company employees and management. The theory consists of secondary data taken from relevant literature and reports. Theoretical Perspectives: An introductory presentation of the rental market is followed by an in depth survey of the theory on service management and human resource management from a scientific perspective on real estate development. Empirical & Analytical Perspectives: The interviews with Aspholmen Fastigheter AB reveal that the company works in several different ways to strengthen its customer relations. Differences in business culture exist amongst the local offices since the three managers influence the working climate in their respective office. Conclusions: Aspholmen Fastigheter AB has by large adapted to the new demands that exist in the real estate market. There are however some aspects which require further improvement. The service culture needs to fully root itself in all employees. In addition the company would gain from development of a learning organization and from increased information exchange between offices.
Swedish abstract
Sammanfattning Titel: Förvaltning i förändring - en studie i hur ett fastighetsföretag arbetar kundfokuserat Ämne/Kurs: Fastighetsvetenskap, 10 poäng, FF7630 Författare: Anna Alvemo & Kristina Holm Handledare: Anna von Krusenstjerna & Karin Staffansson Pauli Nyckelord: Fastighetsvetenskap, Kundvård, Service management, Human resource management, Företagskultur. Bakgrund: Vart eftersom utbudet på lokaler de senaste åren har ökat, har fastighetsföretagen börjat konkurrera om hyresgästerna. Förändringen på marknaden har lett till att fastighetsförvaltning gått ifrån att enbart fokuseras på fastighetens driftkostnader till att bli allt mer kundfokuserad. Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur Aspholmen Fastigheter AB anpassat sig till de nya kraven på fastighetsmarknaden. Det sker genom att fördjupa sig i hur de tre lokalkontoren arbetar för att stärka sina kundrelationer samt att åskådliggöra hur företagskulturen ser ut. Metod: Undersökningen är en beskrivande studie som utgår från en kvalitativ metod. Det empiriska materialet är till största del inhämtat via personliga intervjuer med personal och ledning på företaget. Det teoretiska materialet består av sekundärdata och är hämtad ur litteratur och rapporter. Teoretiska perspektiv: Kapitlet inleds med en generell presentation av lokalhyresmarknaden. Sedan sker en fördjupning i teorierna kring Service management och Human resource management ur ett fastighetsvetenskapligt perspektiv. Empiri & analys: Intervjuerna med Aspholmen Fastigheter AB visar att företaget arbetar på flera olika sätt för att stärka sina kundrelationer. Företagskulturen på lokalkontoren skiljer sig till viss del åt, eftersom de tre fastighetscheferna i sin tur präglar klimatet på kontoren. Slutsats: Aspholmen Fastigheter AB har till stor del anpassat sig till de nya krav som ställts på fastighetsmarknaden. Det finns dock vissa delar som skulle behöva utvecklas ytterligare. Servicekulturen behöver rota sig hos alla medarbetare på företaget. Dessutom skulle företaget tjäna på att utveckla en lärande organisation och arbeta mer med kunskapsutbyte mellan kontoren.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Kundvård
Service Management
Human resource management
Företagskultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/4434 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics