Hygienrutiner, en kartläggning av region Skånes operationsavdelningar.

DSpace Repository

Hygienrutiner, en kartläggning av region Skånes operationsavdelningar.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hygienrutiner, en kartläggning av region Skånes operationsavdelningar.
Author Lernheden, Carina ; Olandersson, Carin
Date 2007
English abstract
National hygiene guidelines are documented in a handbook written by Swedens municipality and country council. In this handbook there are special hygiene rules for the operating theatre. The aim of this study was to map out the hygiene rules in operating theatre at nine hospitals in Skåne, and to find out if the rules are based on evidence. The method used was an empiric quantitative interview with seventeen semistructed questions. The respondents were eleven head nurses/hygiene responsible at the operating theatre at nine hospitals in Skåne. The interviews were accomplished by the telephone. The result shows that all operating theatres have different version with regulations of hygiene rules. In common for all were that personnel were wearing the same type of green clothes, all personal use head cover, and when they have to leave the operating theatre in some errand they wear a white-buttoned coat over the green clothes. The rules for jewellers, facemask, clothes keeping and the registration of postoperative infections differ between the hospitals. As long as there is no evident national hygiene regulation with scientific evidence that proves the outcome, it seems to be free rendering. Registration of postoperative infection and common evident hygiene rules should be self-evident in all Skånes/Swedens operating theatre in the future.
Swedish abstract
Nationella riktlinjer finns dokumenterade i en handbok utgiven av Sveriges kommuner och landsting. I denna handbok finns de hygienregler beskrivna som ska gälla på våra operationsavdelningar. Syftet med studien är att kartlägga vilka hygienregler som gäller inom region Skånes nio opererande sjukhus och om det finns någon vetenskaplig evidens bakom dessa regler. Metoden som har använts är en empirisk intervju med kvantitativ inriktning utifrån 17 halvstrukturerade frågor. Respondenterna var elva avdelningschefer/hygienansvarig på operationsavdelningar i region Skåne. Intervjuerna genomfördes via telefon. Resultatet visar att alla operationsavdelningar har egna styrande dokument/PM angående hygienregler. Gemensamt för alla avdelningar är att de har lika kläder, använder mössor, har regler för att vit knäppt rock används vid ärende utanför operationsavdelning samt att hygiensköterskan har en rådgivande funktion på alla sjukhus. Det som skiljer sig markant mellan avdelningarna är reglerna för smycken, munskydd, klädförvaring och postoperativ infektionsregistrering. Då det inte finns några tydliga nationell/regionala hygienregler eller någon vetenskaplig evidens som styrker dessa, blir slutsatsen därför, att varje operationsavdelning tolkar hygienreglerna godtyckligt. Detta visar sig tydligt i de stora variationerna på svaren från intervjuerna. Postoperativ infektionsregistrering och gemensamma hygienregler för hela region Skånes/Sveriges operationsavdelningar bör vara en självklarhet inom svensk sjukvård.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Guidelines hygiene rules
Operating theatre hygiene
Registration of deep wound infection
Handle http://hdl.handle.net/2043/4449 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics