närståendes behov av stöd vid vård i livets slut. en litteraturstudie utifrån närståendes perspektiv

DSpace Repository

närståendes behov av stöd vid vård i livets slut. en litteraturstudie utifrån närståendes perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title närståendes behov av stöd vid vård i livets slut. en litteraturstudie utifrån närståendes perspektiv
Author hedvall, anna ; karlsson, eivor
Date 2007
English abstract
The aim of this litterature study is to illuminate how significant others experience the support they get from staff. This study emphasized two central questions. What kind of support does significant others experience they get and their experiences of this support? The method used was a litterature review. Ten articles dealing with the questions were used. The result finds out that information of different kind are the outweigh need of support for significant others. Other findings were emotional support, need of assistance end education related to caring "empowerment". The discussion is divided in one part related to the method and one related to the result.In the discussion of the results illuminates the significance of information as it is given to significant others, and also how and when it is given. As a conclusion it is of great importance to show the meaning of information to significant others during this difficult time in there life. We find it necessary to develop a standard or a programme in caring focused on information to significant others.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att belysa hur närstående till personer som vårdas palliativt upplever stödet de får från sjukvårdspersonal. Frågeställningarna i studien bygger på två centrala frågor. Vilket stöd upplever närstående att de får och hur upplevde närstående detta stöd? Den metod som har använts i detta arbete är litteraturstudie. Tio vetenskapliga artiklar användes som gav svar på frågeställningarna. Resultatet visar att information av olika slag under denna tid var det övervägande behovet av stöd hos närstående. Andra fynd som upptäcktes var känslomässigt stöd, avlastning och undervisning "hjälp till självhjälp". Diskussionen är uppdelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I resultatdiskussionen belyses främst betydelsen av information som ges till närstående, hur den ges och när den ges. Som slutsats kan sägas att det är av stor betydelse att lyfta fram vikten av information till närstående under denna svåra tid i deras liv. Det måste satsas på undervisning till vårdpersonal på alla vårdinrättningar och utvecklas en standard eller ett vårdprogram för informationsgivning till närstående.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject information
känslomässigt stöd
närstående
palliativ vård
stöd
vård i livets slut
emotional support
end of life care
kindred
palliative care
support
Handle http://hdl.handle.net/2043/4450 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics