Uppfattningar om sambandet mellan fonologisk språkförsening och läs- och skrivsvårigheter

DSpace Repository

Uppfattningar om sambandet mellan fonologisk språkförsening och läs- och skrivsvårigheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Uppfattningar om sambandet mellan fonologisk språkförsening och läs- och skrivsvårigheter
Author Dalling, Anette
Date 2007
English abstract
Anette Dalling. (2007). Uppfattningar om sambandet mellan fonologisk försening och läs- och skrivsvårigheter (Perceptions of the link between phonological speech delay and reading and writing difficulties). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syfte Syftet med följande arbete är att förklara sambandet mellan fonologisk försening och läs- och skrivsvårigheter. Metod Arbetet ger en dels en historisk överblick av fonologi och dels en översikt av den forskning som finns i dag om sambandet mellan fonologisk försening och läs- och skrivsvårigheter. Med hjälp av intervjuer ville jag se vilka kompetenser, erfarenheter och metoder specialpedagoger med vidareutbildning inom tal- och språk har för att upptäcka och förebygga för de fonologiskt försenade barnen. Dessutom ville jag med undersökningen se vilka metoder man möter de fonologiskt försenade barnen med i skolan vid läs- och skrivinlärningen. Resultat Beroende på skolornas organisation arbetar specialpedagogerna både i förskola och i skola eller enbart i skolan. De specialpedagoger som arbetar i förskolan är tidigare med i det upptäckande och förebyggande arbetet med de fonologiskt försenade barnen än på de skolor där specialpedagogerna enbart arbetar med skolbarn. Resultatet av detta blir att tidiga insatser sätts in direkt när barnet börjar i förskoleklassen på de barnen som specialpedagogerna redan känner till annars kan det dröja upp till ett år senare innan insatser sätts in. Nyckelord: fonologisk försening, kompetenser, läs- och skrivinlärning, tidiga insatser Anette Dalling Handledare: Birgitta Lansheim Examinator: Ingrid Sandén
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject fonologisk försening
kompetenser
läs- och skrivinlärning
tidiga insatser
Handle http://hdl.handle.net/2043/4458 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics