Ofrivillig viktnedgång vid allvarlig sjukdom

DSpace Repository

Ofrivillig viktnedgång vid allvarlig sjukdom

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ofrivillig viktnedgång vid allvarlig sjukdom
Author Nordberg, Christin ; Schmidt, Caroline
Date 2006
English abstract
Weight loss is an often-existing phenomenon among patients with serious disease. Experiences show in the medical care that this subject is not discussed very often. The aim of this research was to get a deeper understanding of the patients experiences of weight loss and what the nurse can do in her care to help the patient keep her weight. The method was a literature review of thirteen scientific articles. The result shows that the patients experiences are a change self-image, limitations in her social life, loss control over her life which all factors influencing her quality of life negatively. It was important that nursing staff were listening and really understood what they ment. The use of assessment tool for nutrition status was successful to find malnutrition patients. It gave a considerable gain for both patients an the society. There were concrete efforts to make the environment around the food situation as good as possible. It was important how the information was designed and when it was given.
Swedish abstract
Viktnedgång är ett ofta förekommande fenomen hos patienter med allvarlig sjukdom. Erfarenheten visar att det inte talas mycket om detta inom vården. Syftet med denna studie var att få en djupare insikt i hur patienten upplever sin viktnedgång och vad sjuksköterskan kan göra i sin omvårdnad för att hjälpa patienten att bibehålla sin vikt. Metoden är en litteraturstudie av tretton vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att patienten upplever en förändrad självbild, känner begränsningar i sitt sociala liv, tappar kontrollen över livet vilket är faktorer som påverkar hennes livskvalitet till det sämre. Det var viktigt att vårdpersonalen lyssnade och verkligen förstod vad de menade. Att använda ett verktyg för nutritionsstatus gav bra resultat för att hitta malnutrierade patienter. Det gav stora vinster för både patienten och samhället. Det framkom konkreta insatser, tex att göra miljön kring matsituationen så tilltalande som möjligt. Det framkom från patienterna att det var viktigt hur informationen var utformad och det spelade en stor roll när den gavs.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject assessment tool
cancer
HIV
nursing
nutrition
weight loss
Handle http://hdl.handle.net/2043/4493 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics