Barns möjlighet till inflytande under ett utvecklingsarbete /Childrens possibility to influence in a developing work

DSpace Repository

Barns möjlighet till inflytande under ett utvecklingsarbete /Childrens possibility to influence in a developing work

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns möjlighet till inflytande under ett utvecklingsarbete /Childrens possibility to influence in a developing work
Author Olsson, Christel
Date 2007
English abstract
Detta arbete handlar om hur jag och mina arbetskamrater, i ett utvecklingsarbete, provar en metod för att öka barnens inflytande över sin vardag. Undersökningen är gjord på en förskola med tre avdelningar och är belägen i södra Sverige. Syftet med undersökningen är att få svar på om barnen, på denna förskole avdelningen, upplever att de har inflytande - får vara med och bestämma/påverka - och om det förändrade arbetssättet påverkar deras möjlighet till inflytande. För att få svar på mina frågor har jag gjort ett utvecklingsarbete tillsammans med barn och vuxna på förskolan, samt en kvalitativ undersökning där jag använt mig av både intervjuer och observationer. Barnen svarar inte i intervjuerna att de upplever något inflytande men observationerna indikerar att det trots allt skett en förändring av deras möjligheter.
Swedish abstract
"Demokrati är ingenting vi kan lära barnen, demokrati är något vi lever och bygger tillsammans i en ständigt pågående process"(Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s,64). Mitt intresse för barns inflytande har växt fram under de senare åren då jag arbetat på förskola. Jag har valt barns inflytande för jag tycker barns tankar och ideér behöver synliggöras mer i förskolans verksamhet än vad som görs idag. Min erfarenhet är att det finns en stor vilja att ge barnen större delaktighet och inflytande men att det är svårt att genomföra det i praktiken. Detta arbetet handlar om hur jag och mina arbetskamrater, i ett utvecklingsarbete, provar en metod för att öka barnens inflytande över sin vardag. Utvecklingsarbetet består av en metod som går ut på att pedagogerna i högre utsträckning ska säga "Ja" istället för "Nej", när barnen kommer med förslag på aktiviteter. Inspirationen till detta fick jag från Elisabeth Arnér(Nilsson,2005)som menar att det är pedagogerna som måste förändra sitt förhållningssätt från att säga nej till att istället bejaka barnen när de kommer med egna initiativ(a.a). Genom detta utvecklingsarbetet och barnintervjuer hoppas jag få svar på om barnen, på denna förskoleavdelningen, upplever at de har inflytande - får vara med och bestämma /påverka och om det förändrade arbetssättet påverkar deras möjlighet till inflytande. Det är viktigt att barn får uppleva att deras åsikter och intresse tas tillvara, det måste löna sig att dela med sig av sina åsikter, annars ger barnet upp(Åberg&Lenz Taguchi,2005). I läroplanen, LPfö 98, under Barns inflytande står det bl.a: "I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten"(LPfö 98,s,14).
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject inflytande
utvecklingsarbete
förskola
barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/4496 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics