Individuell utveckling för utvecklingsstörda - En studie hur personal arbetar med individuell utveckling på daglig verksamhet

DSpace Repository

Individuell utveckling för utvecklingsstörda - En studie hur personal arbetar med individuell utveckling på daglig verksamhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Individuell utveckling för utvecklingsstörda - En studie hur personal arbetar med individuell utveckling på daglig verksamhet
Author Thörn, Eva
Date 2006
English abstract
Individual development of the mentally disabled - A study on the employees work at the Daily Activity centers.
Swedish abstract
Syftet med denna C-uppsats har varit att undersöka hur de utvecklingsstördas individuella utveckling kan främjas i daglig verksamhet. Uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer gjorda på två dagliga verksamheter i två olika stora kommuner. För att ge ett djup till den empiriska undersökningen delger jag även läsaren hur det historiskt har sett ut för personer med utvecklingsstörning i Sverige samt beskriver de arbetsmetoder som används på de enheter som intervjuerna är genomförda på. Analysarbetet har bestått av att skapa en helhet av det som framkommit under mina intervjuer genom att koppla, beskriva och förklara intervjumaterialet med hjälp av teorier som kommunikation, behaviorismen och kognitiv teori. Generellt visar resultatet att personalen på daglig verksamhet idag ser till individens behov och intresse när planering görs för de aktiviteter som ska ge individen möjlighet till individuell utveckling. I planeringen ges den enskilde i största möjliga uträckning möjlighet till inflytande och medbestämmande över de insatser som ska ges precis som 5 och 6 §§ Lagen (19993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade föreskriver. Med tanke på deltagarna varierande behov av insatser så räcker det inte alltid med befintlig personals goda insatser. Daglig verksamhet i vårt land idag har inte den personal som behövs för att ge ett gott stöd, en god service och omvårdnad så som lagen föreskriver. För att uppnå detta skulle varje person med grav utvecklingsstörning behöva en ur personalen som såg till att personen fick sina behov tillgodosedda (en på en) vilket säkert är en ekonomisk omöjlighet i dagens Sverige.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Daglig verksamhet
Kommunikation
Samspel
Individuell
Utveckling
Utvecklingsstörd
Handle http://hdl.handle.net/2043/4503 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics