Varför hoppar vissa studenter av sin högskoleutbildning? - en studie om orsaker till avhopp från studie- och yrkesvägledarprogrammet på Malmö högskola.

DSpace Repository

Varför hoppar vissa studenter av sin högskoleutbildning? - en studie om orsaker till avhopp från studie- och yrkesvägledarprogrammet på Malmö högskola.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Varför hoppar vissa studenter av sin högskoleutbildning? - en studie om orsaker till avhopp från studie- och yrkesvägledarprogrammet på Malmö högskola.
Author Jönsson, Ulrika ; Johansson, Britt-Marie
Date 2007
Swedish abstract
I vårt examensarbete fördjupar vi oss i orsakerna till studieavhopp från studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Malmö högskola. Vidare tittar vi på studenternas upplevelse av misslyckande och personlig utveckling i samband med studieavhoppet både retrospektivt och idag. Idén till detta arbete väcktes då många av våra studiekamrater successivt hoppade av utbildningen. Eftersom orsaker till studieavhopp på högskolan är ett outforskat ämne i Sverige bestämde vi oss för att forska vidare inom området. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie med sex personer som valde att inte fullfölja sina studier. Vårt underlag till intervjuerna baserades på 23 enkätsvar från tre årskullar. För att få en vidare bild av Malmö högskolas syn på studieavhopp valde vi att intervjua programansvarig för utbildningen och två studie- och yrkesvägledare. Vår studie utgår framförallt från Vincent Tintos teorier om studieavbrott. Resultatet av vår studie visar att studieavhopp är en komplicerad process som påverkas av många olika faktorer som integreras i varandra. Det som också tydliggörs är att våra resultat inte stämmer överens med Malmö högskolas uppfattning angående avhoppsorsaker. Det som framkommer tydligt är att faktorer så som ekonomi och familjförhållanden inte är största påverkansfaktorer när det gäller avhopp. Det är framförallt felval beroende på för svaga yrkes- och utbildningsmål samt avsaknad av engagemang gentemot högskolan som leder till att studenterna inte fullföljer sin utbildning. Vidare visar våra resultat att de flesta respondenter inte upplevde sitt avhopp som ett misslyckande varken vid avhoppstillfället eller idag. Samtliga respondenter ser idag sitt avhopp som ett steg i sin personliga utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject avhopp
misslyckande
orsaker
personlig utveckling
studie- och yrkesvägledning
Handle http://hdl.handle.net/2043/4583 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics