Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning - med hjälp av digitala verktyg

DSpace Repository

Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning - med hjälp av digitala verktyg

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Licentiate Thesis
Title Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning - med hjälp av digitala verktyg
Author Schenker, Katarina
Date 2007
Swedish abstract
Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning är en licentiatavhandling där utgångspunkten är det nationella uppdraget att bredda rekryteringen av studenter till högskolor och universitet i Sverige. Det övergripande syftet har varit att på olika sätt studera hur studenter med någon form av funktionshinder upplever tillgängligheten till studierna då digitala verktyg används. Intresset har inte varit fokuserat vid funktionshindret i sig eller vilka funktionshinder som studenterna har, utan snarare på hur tillgängligheten till och användningen av tekniken kan underlätta alternativt försvåra högskolestudierna. Avhandlingen består av en kappa och fyra artiklar: - The design of accessible distance education environments that use collaborative learning. - How can Courses become more Accessible for Disabled People with the help of IT? - Tillgänglighetskriterier för nätbaserad utbildning – Är det möjligt? - Kompensation av läs- och skrivsvårigheter med hjälp av digitala verktyg. Två områden har studerats och behandlas i artiklarna: (1) Tillgänglighet via kollaborativ undervisning över nätet och möjligheten att utveckla ett pedagogiskt och tekniskt system för nätbaserad undervisning tillgängligt för studenter med funktionshinder, då främst synskadade studenter och studenter med diagnostiserade läs- och skrivsvårigheter, och (2) Tillgången till särskilda pedagogiska stöd och möjligheterna för studenter att kompensera läs- och skrivsvårigheter med hjälp av digital teknik. Resultatet från studierna visar att digitala verktyg inte per automatik bidrar till ökad tillgänglighet. Vidare indikerar resultatet att de svårigheter som studenterna upplevde mycket väl kan upplevas av studenter som inte har någon form av funktionshinder. Det finns därför anledning att ytterligare diskutera det stödsystem som tillämpas inom högre utbildning i Sverige för studenter med funktionshinder i relation till alla studenter, då det är skillnad mellan att vara välkommen till högre utbildning oavsett bakgrund (etnisk tillhörighet, bostadsort, könstillhörighet eller funktionshinder) och att ha möjlighet att också slutföra utbildningen.
Publisher Malmö Studies in Educational Sciences
ISSN 1643-6047
ISBN 978-91-976140-5-4
Pages 249
Language swe (iso)
Subject högre utbildning
tillgänglighet
digitala verktyg
informationssökning
Humanities/Social Sciences
higher education
högre utbildning
Included papers
  1. Schenker, K., Scadden, L. (2002) The design of accessible distance education environments that use collaborative learning. In Information Technology and Disability Journal. Jan02, Vol. 8, No. 1. 18p

  2. Schenker, K. (2003a) How can Courses become more Accessible for Disabled People with the help of IT?. In Lassner, D. & McNaught, C. Proceedings of ED-MEDIA 2003, 3220-3221. Norfolk, Virginia: Association for the advancement of computing in Education.

  3. Tillgänglighetskriterier för nätbaserad utbildning – Är det möjligt? Opublicerat manus.

  4. Kompensation av läs- och skrivsvårigheter med hjälp av digitala verktyg. Opublicerat manus. Texten är en utvecklad version av: Schenker, K. (2005) Informationssökningens roll för ökad tillgänglighet till högre utbildning. I Infotrend – Nordisk tidskrift för informationsspecialister. Nr 2, vol 60.

Handle http://hdl.handle.net/2043/4662 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics