Elever på individuella programmet - deras anseende och bemötande

DSpace Repository

Elever på individuella programmet - deras anseende och bemötande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever på individuella programmet - deras anseende och bemötande
Author Herrmann, Bodil ; Johansson, Annika
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med föreliggande examensarbete var att beskriva elever som går på individuella programmets (IV) självvärderingar och att redogöra för hur självbilden ser ut hos de elever som gått vidare från individuella programmet till ett annat gymnasieprogram. Som grund för arbetet har vi samlat in det empiriska materialet genom att använda oss av en kvantitativ metod i form av strukturerade enkäter med slutna frågor. Då vi har använt oss av två urvalsgrupper är utformningen på respektive frågoformulär lite olika, detta för att de skulle passa respektive urvalsgrupp. Enkät 1 som vänder sig till elever på IV innehåller totalt 20 frågor och enkät 2 som vänder sig till de elever som gått vidare till ett annat gymnasieprogram innehåller totalt 25 frågor. Vad det gäller enkät 1 hade vi hoppats på 50 respondenter men fick 38 av vilka vi fick utelämna 2 på grund av att frågorna inte hade besvarats korrekt. Vad det gäller enkät 2 hade vi hoppats på 30 respondenter men fick 25. Av dessa 25 kunde vi använda alla då svaren var korrekta. Vi har till största delen utgått från att människan är en social varelse och byggt vår analys på den empiri som har framkommit i tidigare forskning och enkätundersökningen tillsammans med teorier som alla behandlar individen i interaktion med andra människor. De teorier vi utgått från i vår analys och diskussion tar upp självbild, identitet, social identitet, behaviorism och fördomar. I den tidigare forskningen tar vi upp hur en praktiker ser på det individuella programmet, en studie med fokus på ungdomar i gråzonen, ett tidigare examensarbete om elevers upplevelser av sin skoltid och ytterligare ett tidigare examensarbete om individuella programmet – för vem och till vad? Vad blir vår slutsats av detta arbete? Vi kom fram till att elever på IV beskriver sitt anseende inom den egna gruppen som bra. Med den egna gruppen menar vi klasskamrater, lärare och föräldrar. Det vi kan se är att IV eleverna tror att elever utifrån, alltså från andra skolor och andra program har fördomar mot IV och dess elever. Detta tror vi i stort resulterar i att deras anseende kan beskrivas som mindre bra i relation till de elever som går ett nationellt program. När det gäller vilket anseende de elever som tidigare gick på IV men har gått vidare till andra program anser att de har idag, är vår slutsats att deras anseende är bra och deras inställning till IV positiv men att det ändå bland deras klasskamrater finns en något negativ inställning till IV.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject individuella programmet
anseende
självbild
självvärderingar
Handle http://hdl.handle.net/2043/4674 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics