Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv

DSpace Repository

Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, other
Title Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i ett kritiskt ämnesdidaktiskt perspektiv
Author Vallberg Roth, Ann-Christine ; Månsson, Annika
Date 2007-08-23
Swedish abstract
Individuella utvecklingsplaner för yngre barn i ett kritiskt ämnes¬didaktiskt perspektiv Ann-Christine Vallberg Roth & Annika Månsson, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2007 Abstrakt Studien syftar till att beskriva och problematisera mål och innehåll i individuella utvecklings¬planer (IUP) för förskole- och förskoleklassbarn i ett kritiskt ämnes¬didaktiskt perspektiv. Individuella utvecklingsplaner ses som ett fenomen i fram¬växten av granskningssamhället med trans¬nationell reglering. Centralt för analysen är didaktikens vad-fråga som rör innehåll (lärandets objekt). Med ämne avses konstruktionen av innehåll och då inte enbart snävt i bemärkelsen skolämne utan också ämnes¬överskridande tematiskt och vardagligt knutet till omsorgs– och fostransinnehåll och till barns möjliga frågor. Genom kritisk didaktik belyses relationerna mellan aktörerna (barn, vårdnadshavare och lärare) och deras med¬bestämmande och inflytande. Samman¬taget innebär ett kritiskt ämnes¬didaktiskt perspektiv att innehåll studeras i förhållande till maktdimensionerna plats, ålder kön och etnicitet – innehåll på en trans¬formerings¬arena i tid och rum mellan stat och individ. Insamlingen av IUP-materialet genomfördes i oktober 2006 i fyra kommuner i södra Sverige, tre stadskommuner och en landsbygdskommun. I de tre stadskommunerna ingick både etniskt relativt homogena och heterogena kommundelar. Materialet omfattade 82 slumpmässigt valda planer. Analysen kan summeras i tre utmärkande huvudspår eller normaliteter: • Skolämnesreglerade normalbarn – i relativt homogen stadskommundel • Socialt och enspråkigt reglerade multikulturella barn – i relativt heterogen stadskommundel • Primärt behovsreglerade monokulturella barn – i landsbygdskommun
Language swe (iso)
Subject individuella utvecklingsplaner
kritisk ämnesdidaktik
Förskola förskoleklass
barndom
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/4765 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics