IDA Klimat och Energi - Ett lämpligt och användbart alternativ för noggrannare energiberäkningar på VVS GRUPPEN AB?

DSpace Repository

IDA Klimat och Energi - Ett lämpligt och användbart alternativ för noggrannare energiberäkningar på VVS GRUPPEN AB?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title IDA Klimat och Energi - Ett lämpligt och användbart alternativ för noggrannare energiberäkningar på VVS GRUPPEN AB?
Author Levin, Therése
Date 2007
English abstract
In July 2006 the Building Regulation’s new requirements for energy efficiency took effect, which are expected to lead to changes in the entire building process in the matter of dealing with energy efficiency and energy consumption. The new requirements introduced the concept of “specific energy consumption”, a concept which is very likely to bring a future need of energy calculations being carried out with greater accuracy at a much earlier stage of the process. ”VVS GRUPPEN AB” in Lund carry out coarser energy calculations, mostly by hand, at a quite early stage of the process, while more detailed calculations are left to be carried out by a constructor at a latter stage. Considering the new, tougher requirements, it is probably only a matter of time before the need of carrying out more detailed calculations earlier in the process becomes obvious, which presumably will be followed by a need of other methods than calculations by hand. As regards method, no requirements have been stated. The responsibility of choosing a suitable method lies in the hands of each project. In cooperation with VVS GRUPPEN, a study of one alternative method for more detailed energy calculations was carried out. The method used was a computer–based simulation tool, “IDA Indoor Climate and Energy 3.0”. In order to be able to compare the simulations with the current method used at the company, coarser calculations by hand, comparable to the company’s, were carried out. The investigation was restricted to calculation of the specific energy consumption and also to one specific project, a new library-building in a small town called Lomma. The purpose of the study was to investigate whether IDA indoor Climate and Energy could be a useful and suitable method, as regards the interests of VVS GRUPPEN, for carrying out more detailed calculations at the early stage of the process instead of the current method of combining courser calculations by hand with simpler computer-based calculations. The object of the study was to form an opinion of how useful IDA indoor Climate and Energy would be for VVS GRUPPEN, or a comparable company, when carrying out calculations of specific energy consumption. The research resulted in the opinion that IDA Indoor Climate and Energy could be a useful tool at the company. The company’s object-suited and unconventional solutions do question the use of such a time-consuming and demanding programme as IDA. At the same time IDA creates great opportunities for further investigation of specific solutions as well as convenient follow-ups, useful as regards both current project and documentation of experience for future projects. The use of IDA at the company would, due to the object-suited and somewhat unconventional solutions often created by he group, have to be combined with calculations by hand as well as judgement based on experience. This both in order to being able to check the credibility of the result and to correct the result in case of a created model where the technical solution has had to be simplified. The question of whether the use of IDA at VVS GRUPPEN would be appropriate or not considering the programme’s time-consuming qualities combined with complicated and object-suited installations was left for further investigation to decide.
Swedish abstract
I juli 2006 trädde BBR:s nya krav om byggnaders energiförbrukning ikraft, vilka jämfört med de tidigare kraven väntas medföra förändringar för hela byggprocessen vad gäller hanteringen av energifrågor. De hårdare kraven kommer bland annat i skepnad av ett nytt begrepp, ”byggnadens specifika energianvändning”, ett begrepp som med stor förmodan kommer att ställa både högre krav på utförande av energiberäkningar i ett tidigare skede av byggprocessen samt med större noggrannhet. På VVS GRUPPEN AB i Lund utför man egna grövre energiberäkningar i samband med projektering i ett ganska tidigt skede av processen, främst beräkningar för hand, för att i ett senare skede låta en byggnadskonstruktör genomföra mer ingående energiberäkningar. Med de nya hårdare kraven uppstår ett eventuellt behov av att framöver utföra egna energiberäkningar på en noggrannare nivå redan i ett tidigare skede. BBR anger inga krav om metod för beräkningarna, utan lämnar upp till var och en att välja lämplig metod för aktuellt projekt. I samarbete med VVS GRUPPEN utfördes därför en undersökning av en alternativ metod, energiberäkning med hjälp av simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy. Undersökningen begränsades till ett pågående projekt i form av en ny biblioteksbyggnad i Lomma, samt till att huvudsakligen syfta till beräkning av den specifika energin. Parallellt med datasimuleringen utfördes enklare beräkningar för hand, för att kunna jämföra både metod och resultat. Syftet med arbetet bestod av att undersöka om IDA klimat och Energi skulle kunna vara ett lämpligt och användbart alternativ, framförallt vad gäller VVS GRUPPENs intressen, för noggrannare energiberäkningar i stället för den nuvarande kombinationen av handräkningar och enklare beräkningsprogram. Målet var att få en bra första uppfattning om hur användbart programmet skulle kunna vara för VVS GRUPPEN med avseende på beräkning av den specifika energin. Arbetet med IDA Klimat och Energi resulterade i uppfattningen att det skulle kunna vara ett användbart program på VVS GRUPPEN. Företagets objektanpassade och okonventionella lösningar talade till viss del emot användningen av ett så tidsödande program som IDA, 5 samtidigt som möjligheten till djupare undersökning och uppföljning av specifika faktorer skulle kunna komma till stor nytta både för aktuellt projekt och för erfarenhetsåterföring. Med anledning av företagets objektsanpassade och okonventionella lösningar skulle användningen av programmet behöva kombineras med handräkningar och erfarenhetsbedömningar. Detta delvis för att kunna förvissa sig om rimligheten i resultaten men framförallt för korrigering av resultatet vid lösningar som inte går att återge mer än i förenklad form på grund av programmets begränsningar. Förenklingar i simuleringsmodellen skulle behöva kombineras med erfarenhetsbedömning och handräkning för korrigering av eventuell inverkan på resultatet. Huruvida ett tidskrävande program som IDA Klimat och Energi skulle visa sig tidsmässigt försvarbart i förhållande till de resultat man skulle uppnå lämnades till vidare undersökning.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject energiberäkning
IDA
Energi
Handle http://hdl.handle.net/2043/4998 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics