Sambandet mellan ryttarens kroppsfysik och ridning

DSpace Repository

Sambandet mellan ryttarens kroppsfysik och ridning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sambandet mellan ryttarens kroppsfysik och ridning
Author Linde, Ann
Date 2008
Swedish abstract
Syftet var att studera elevernas uppfattningar inom Naturbruksprogrammets hästinriktning om sambandet mellan ryttarens kroppsfysik och ridningen. Följande frågor har ställts: • Vilken betydelse ansåg eleverna att en god kroppsfysik hade för ridningen? • Hur uppfattade eleverna olika pedagogiska metoders betydelse för ridningen? • Hur uppfattade eleverna olika pedagogiska metoders betydelse för kroppsfysiken? • Hade eleverna förstått att ridningen påverkades av deras fysiska hälsa? För att besvara frågeställningar har jag använt mig av en enkät. De elever som besvarade enkäten deltog i ett projekt, som genomfördes med hjälp av olika didaktiska metoder och övningar samt observationer. Projektets avsikt var att förbättra ryttarens kroppsfysik samt dess inverkan på hästen. Resultatet visade att eleverna ansåg att det främst var videofilmningen som gynnade ridningen och att de fysiska övningarna förbättrade konditionen och smidigheten. De som red regelbundet hade en bättre kroppsfysik. Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna hade förstått sambandet av en god kroppsfysik och ridningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Body physics
physical exercises
riding
sport
students of upper secondary school
Handle http://hdl.handle.net/2043/5052 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics