Hårklyverier om betygsättning

DSpace Repository

Hårklyverier om betygsättning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hårklyverier om betygsättning
Author Dahlin-Volsing, Barbro ; Rydén, Tina
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete har varit att fördjupa oss i arbetssättet vid en bedömning av praktiska moment genom att jämföra två gymnasiala skolor med inriktning frisör. Med kvalitativa intervjuer av tio frisörlärare samt kvantitativa enkäter till etthundrafemton elever har vi fått fram deras erfarenheter om kunskap i bedömning. En djupare bild av arbetssätet på de två skolorna kom fram genom att en observation gjordes. En lärare från vardera skolan fick bedöma ett praktiskt moment. Våra intervjuresultat visar att det förekommer skillnader i arbetssätet vid bedömning av praktiska moment. Det framkom att kursmålen skiljer sig i var skolorna väljer att lägga in de olika praktiska momenten. Resultatet av enkäterna visar att eleverna på de två skolorna hade olika uppfattningar om hur en bedömning bör gå till. Eleverna ansåg det viktigt att lärarna alltid hade tid för genomgångar. Observationen gav arbetet en ny dimension genom att skillnaderna av bedömning av praktiska moment visade en klar olikhet i synen om vad som ska bedömas i kursen. Det krävs att lärarna inom frisörutbildningen på gymnasieskolorna i landet får tid till att skapa långsiktiga projekt som kan leda till gemensamma kunskapsmål för bedömning av praktiska moment.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bedömning
betygsättning
yrkesprogram
frisör
lärare
elev
Handle http://hdl.handle.net/2043/5063 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics