"Det är ju också ett sätt att lära sig" En studie om hur datoranvändningen i förskolan kan se ut

DSpace Repository

"Det är ju också ett sätt att lära sig" En studie om hur datoranvändningen i förskolan kan se ut

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Det är ju också ett sätt att lära sig" En studie om hur datoranvändningen i förskolan kan se ut
Author Bengtsson, Åse ; Johansson, Eva
Date 2007
Swedish abstract
Titeln ”Det är ju också ett sätt att lära sig” är hämtat ur ett citat från vår första intervjuperson. Huvudsyftet med vårt examensarbete är att få kännedom om hur datoranvändningen i förskolan gestaltas. Erfarenheter genom många års arbete i förskolan, och intresse för datoranvändning är utgångspunkt till ämnesvalet. Efter en del litteraturgenomgångar av forskning om datoranvändning och olika syn på lärande, växte intressanta frågeställningar fram. Vilken inställning har pedagogerna till datoranvändandet? Vem använder datorn? Hur använder barn datorn? Vi ville också ta reda på om barnen är konsumenter eller producenter vid datorn. Arbetet är speglat ur ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv med utgångspunkt i förskolans läroplan, där man kan se influenser av sociokulturella teorier. I vår teoribakgrund behandlar vi forskare och teoretiker som bl.a. Agnetha Ljung-Djärf, Lev S. Vygotskij och Arne Trageton. En kvalitativ undersökning i två förskolor i olika kommuner i Skåne, har gjorts i form av intervjuer. Vi har också kompletterat intervjuerna med observationer av barnens val av aktivitet. Tre pedagoger och fjorton barn har deltagit i undersökningen. Resultatet visar skillnader mellan de två förskolorna när det gäller pedagogernas inställning till datoranvändning i förskolan. Det har en stor betydelse för barnens möjligheter att komma i kontakt med datorer och därmed få tillgång till ännu ett sätt att kommunicera. Denna slutsats kan vi dra genom att vi fått veta att båda förskolorna har haft samma förutsättningar. De har båda haft tillgång till egen dator på avdelningen, men utnyttjat förmånen olika. Studien visar också att både barn och pedagoger använder datorn, även om omfattningen mellan förskolorna skiljer sig åt. Oftast sitter barnen tillsammans med någon, barn eller pedagog, när de använder datorn. Det visar sig också att barnen på förskola 1 är både producenter och konsumenter av datorprogrammen, medan barnen på förskola 2 är enbart konsumenter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
dator
förskola
IKT
lärande
samspel
Handle http://hdl.handle.net/2043/5154 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics