Samspel i leken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Samspel i leken
Author Andersson, Therese ; Carlsson, Jessica
Date 2007
Swedish abstract
Andersson Therese och Carlsson Jessica (2007). Samspel i leken. En undersökning om hur små barn samspelar i leken. Malmö högskola: lärarutbildningen. Syftet med det här examensarbetet är att få en djupare förståelse av samspelet i leken och se hur kognitiva och språkliga kompetenser och utveckling kommer till uttryck hos de små barnen. Uppsatsens frågor är: - Vad händer i samspelet mellan barnen när de leker och hur kommer detta till uttryck kognitivt och språkligt? - Hur ser några pedagoger på samspel, lek och hur barnen använder sina kognitiva och språkliga kompetenser i just samspelet i leken? - Vad säger pedagogernas beskrivningar om syn på barn och mer specifikt barns samspel? I denna studie har det gjorts observationer av flera barn och interjuver med fyra pedagoger, från två olika förskolor. Den teoretiska utgångspunkten har varit de tre relaterandedomänerna, kärnsjälvet, intersubjektivtsjälv och det verbala självet från psykoanalytiker och utvecklingspsykologen Daniel Stern och begrepp om samspel från psykologen Elin Michelsens tidigare forskning. Utifrån studiens frågeställningar visar resultatet att • De små barnen visade att när de samspelar så använder de framförallt sina kognitiva förmågor. Dessa kognitiva förmågor är, att kunna dela en gemensam uppmärksamhet, möjligt att dela ett känslotillstånd eller affektioner med en eller flera kamrater. Mycket av deras tankar mynnar ut i kroppsliga handlingar dvs. kroppsspråk. Men deras verbala/språkliga förmåga används mindre, dels för de små barnen sällan eller aldrig använde sig av ord i de olika samspelen. • Enligt pedagogerna är samspelet viktig för barnets sociala utveckling och det är i samspelet som barnen lär sig hur de ska hantera sociala situationer senare i livet. Pedagogerna tar upp viktiga förmågor som att fungera i grupp, kommunicera, samarbeta, strukturera och lägga upp strategier. Dessa kognitiva och språkliga kompetenser har barnen mer eller mindre. Pedagogerna ser barnen som kompetenta och att de har otroliga förmågor som vuxna måste lära sig att se och lyfta fram, både för sin egen skull som pedagog men också för barnets metakognition.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förskola
samspel
lek
barn
barnsyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/5439 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics