Småbarns kommunikation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Småbarns kommunikation
Author Ekvall-Måbring, Marie-Louise ; Dimitrova, Tanya
Date 2008
English abstract
The aim of this study is to analyse toddlers' communication under development, and adults and other children's interpretation of communication, in the child's everyday life at the nursery school. We are analysing 13 observations from two different nursery schools following the Swedish curriculum for nursery schools called Lpfö 98. The methods for observation are: video camera and paper and pen. The theory of the study is based on cognitive learning theory as well as analysis from a sociocultural perspective. The child moves among different spheres and environments: the family, the home, the nursery school, the library, etc. Children develop communicative patterns in different milieus in search of context. They build a personal identity in these milieus and integrate them to obtain stability and understanding of their own world. Communication is vital for the toddler. Adults' and other children's interpretation of the toddler's signals give the child a structure of the process of communication. The child’s realistic model of communication depends on his power of imagination and the people he interacts with. To get positive experiences of communication as a competent co-operator and get others' perspectives on interaction makes the child self-confident and secure with a solid identity.
Swedish abstract
Vi som gjorde den här studien heter Marie-Louise Ekvall- Måbring och Tanya Dimitrova. Vi studerar Barn och Ungdomsvetenskap 80 poäng på Lärarhögskolan i Malmö. Syftet var att se hur 1-2 åringar kommunicerar med sin omgivning. Hur gör de sig förstådda? Hur tas deras kommunikation emot av omgivningen? Frågeställningarna har legat som fokus genom arbetet för att upprätthålla den röda tråden. Undersökningen har genomförts med hjälp av observationer med videokameran som verktyg samt penna och papper. Vi filmade och observerade barn i1-2 årsåldern på förskolan. Observationerna visar hur de små barnen kommunicerar med sin omgivning. Vi har tagit del i litteratur som rör ämnet språk och kommunikation vad gäller de yngsta barnen, samt artiklar, videoinspelningar från utbildningsradion. Efter studerat material visar resultaten att de barn som blivit observerade både vill och kan kommunicera i olika vardagssituationer trots sin ringa ålder. De gör sig förstådda med hjälp av ljud, ord, kroppsspråk, miner mm. Gemensamt för alla är att de vill göra sig förstådda och målmedvetet lyckas de med det, med eller utan hjälp av vuxnas tolkning. Resultatet visar även att vardagen erbjuder en mängd tillfällen till kommunikation, medveten eller omedveten. T ex. vid blöjbyte, då man samtalar och kanske benämner öga, öga, näsa, mun. Den vuxne benämner barnets omvärld, verklighets begrepp absorberas och befästs av barnet, för att så småningom omvandlas till barnets egna ord.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/5526 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics