Jämställdhetsarbete i förskolan - en studie om hur pedagoger arbetar med jämställdhet i Falkenbergs och Hyltes förskolor

DSpace Repository

Jämställdhetsarbete i förskolan - en studie om hur pedagoger arbetar med jämställdhet i Falkenbergs och Hyltes förskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jämställdhetsarbete i förskolan - en studie om hur pedagoger arbetar med jämställdhet i Falkenbergs och Hyltes förskolor
Author Bergström, Anna Lena ; Vingeskog, Christina
Date 2008
English abstract
Syftet med studien har varit att undersöka vilka metoder och arbetssätt pedagogerna på några förskolor i Falkenbergs och Hyltes kommuner använder sig av för att arbeta med jämställdhet. Pedagogerna i Falkenbergs kommun har deltagit i ett jämställdhetsprojekt och vi har gjort jämförelser med Hyltes kommun där pedagogerna inte har haft möjlighet att medverka i något projekt. Syftet var också att ta reda på om det finns behov av fortbildning inom detta område. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och ansåg att det var den mest lämpade metoden för att kunna få svar på de empiriska frågeställningarna: • Vilka attityder/synsätt finns på uppdraget att bryta könsmönster och könsroller i förskolan bland pedagoger i två kommuner? • Hur ser jämställdhetsarbetet ut bland förskolans pedagoger i Falkenbergs och Hyltes kommuner? • Vilka uppfattningar finns hur fortbildning bäst bör genomföras för att stärka jämställdhetsarbetet i förskolan? Elva pedagoger (förskollärare och barnskötare) intervjuades på förskolor i kommunerna. Urvalsgruppen delades in i tre grupper varav två intervjugrupper i Falkenberg och en grupp i Hylte. Undersökningens teoretiska utgångspunkter har vi till största delen hämtat från den statliga utredningen Jämställd förskola (SOU 2006:75) och rapporten ger många förslag på åtgärder för att nå fram till ett bättre jämställdhetsarbete. Intervjuresultatet visar tydliga signaler på att pedagoger är i stort behov av utbildning för att kunna utföra ett kvalificerat genusarbete i barngruppen. Vi menar att de pedagoger som genomgått fortbildning inom detta område och nu arbetar aktivt har förändrat sitt förhållningssätt genom att reflektera över sig själv i sin roll som medskapare av kön. De uppvisar också en medvetenhet om att de traditionella könsrollsmönstren och könsrollerna måste brytas. I resultatet framkom även hur viktigt det är att arbetsledningen finns med i förändringsarbetet och stöttar sin personal.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förskola
genus
jämställdhet
könsroller
genusmedveten pedagogik
genuspedagogik
jämställdhetspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/5548 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics