Projekt Anhörigstöd - en kartläggande studie av samarbetet mellan kommun och ideella

DSpace Repository

Projekt Anhörigstöd - en kartläggande studie av samarbetet mellan kommun och ideella

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Projekt Anhörigstöd - en kartläggande studie av samarbetet mellan kommun och ideella
Author Andersson, Marie
Date 2008
English abstract
Cooperation between local authorities and voluntary organization concerning support to people who nurse their relatives.
Swedish abstract
Under 1900-talet har synen på ideella organisationer och deras roll i samhället skiftat. Från att ha varit de som i stort sett stod för samhällets sociala omsorg till att ha en marginal roll under välfärdsstatens storhetstid är de nu åter på framfart. I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet har det från regeringens sida lagt allt mer fokus på att stärka kommunernas stöd till anhöriga som vårdar äldre och sjuka, och framförallt på att ge de frivilliga en roll i detta. Det har avsatts stimulansmedel för ett utvecklat anhörigstöd och ett krav för att få del av pengarna är att kommunerna ska använda minst en femtedel av bidraget till försöksverksamhet med nya eller fördjupade former för samverkan med frivilliga och ideella krafter. I en av Skånes kommuner bedrivs det sedan år 2005 ett sådant projekt och uppsatsens syfte är att kartlägga hur kommunen och de frivilliga upplevt samarbetet i just detta projekt. Dessutom kommer samarbetet att analyseras utifrån teorier om frivilligsektorns roll och samverkan. Det har genomförts sex intervjuer med aktiva deltagare i projektet; tre kommunanställda och en representant vardera från de tre främsta samarbetsparterna Röda korset, Svenska kyrkan och Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Resultatet visar på att både de kommunanställda och representanterna från de ideella organisationerna upplever att samarbetet fungerat bra inom anhörigstödsprojektet. Informanterna ser många fördelar med samverkan och tror att de ideella kommer att få en allt större roll inom omsorgsarbetet framöver, dels p g a kommunens minskade resurser och dels p g a att allt fler inser värdet i de frivilligas arbete.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject anhörigstöd
frivilligorganisationer
kommun
projekt
samverkan
välfärdsstat
Handle http://hdl.handle.net/2043/5550 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics