Jämställdhet i läroböcker. En granskning av text och bild i läroböcker för gymnasieskolan.

DSpace Repository

Jämställdhet i läroböcker. En granskning av text och bild i läroböcker för gymnasieskolan.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Jämställdhet i läroböcker. En granskning av text och bild i läroböcker för gymnasieskolan.
Author Jomaa, Sarah ; Hansen, Gabrielle
Date 2008
Swedish abstract
Sammanfattning Hansen, Gabrielle & Jomaa, Sarah. (2008). Jämställdhet i läroböcker. En granskning av text och bild i läroböcker för gymnasieskolan. (The gender equality in textbooks. A study of text and picture in textbooks for upper secondary school). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om läroböcker inom ämnena svenska, historia och latin för gymnasieskolan innehåller jämställda texter. Undersökningen avgränsades till en lärobok i varje ämne och de avsnitt i läroböckerna som behandlar epoken antiken. De teoretiska utgångspunkterna har hämtats i forskaren Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet. Kriterierna för jämställda texter är hämtade från Moira von Wrights rapport Genus och text. När kan man tala om jämställdhet i läromedel?. Kriterierna är att texterna ska vara genuskänsliga, genusmedvetna och genusinkluderande. Undersökningen är baserad på både den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Den kvantitativa delen har gått ut på att räkna antal kvinno- och mansnamn i texterna och antalet bilder som föreställer kvinnor respektive män. I den kvalitativa delen av undersökningen har text och bild analyserats utifrån ett genusperspektiv. Undersökningen visade att ingen av böckerna når upp till samtliga tre kriterier för jämställda texter. Två av läroböckerna lever inte upp till något av kriterierna, medan en lärobok innehåller texter som är genuskänsligt och genusmedvetet skrivna. Resultatet visade att kvinnor är underrepresenterade och att det är i störst utsträckning manliga domäner som behandlas i läroböckernas brödtext. Inget av de undersökta läromedlen lever upp till skollagens och läroplanens krav och riktlinjer på ett genusmedvetet förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läromedelsanalys
genusperspektiv
jämställdhet
jämställda texter
jämställd undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5555 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics