En studie om lärarnas attityder av Sydskånska Gymnasieförbundets arbete med kompetensutveckling

DSpace Repository

En studie om lärarnas attityder av Sydskånska Gymnasieförbundets arbete med kompetensutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title En studie om lärarnas attityder av Sydskånska Gymnasieförbundets arbete med kompetensutveckling
Author Eckhardt, Daniela
Date 2008
Swedish abstract
Frågorna som lades till grund för min studie, och som är direkt kopplade till de valda frågorna som användes i utvärderingsenkäten för Mål 3-projektet som Sydskånska Gymnasieförbundet har genomfört med all sin personal, var följande:- Vilken inverkan kan man se att lärarna tycker att kompetensutvecklingskurserna för Mål 3-satsningen har över deras arbete med elevinflytande och i deras samarbeten? - Vilken påverkan kan man se att lärarna tycker att de har haft över Mål 3-satsningen, och kan man se samband mellan detta och hur lärarna upplever att Mål 3-satsningen har motsvarat deras önskemål om kompetensutveckling? - Finns det samband mellan lärarnas uppfattningar om hur Malmö högskolas kompetensutvecklingskurser har lyckats anknyta till deras vardagliga verksamhet, och skolans behov av Mål 3-satsningen? Mitt syfte med undersökningen var att analysera resultaten av enkäterna för att kunna uppfylla önskemålen om att Sydskånska forskargruppen ska bidra med en utvärdering och genomlysning av processen för Mål 3-projektet. Ett annat syfte som jag har haft med min undersökning var att tolka materialet utifrån de postmoderna kontexterna som läraryrket infinner sig i idag. Anledningen till detta var att kunna ge djup och tolkning av enkätsvaren. Jag undersökte vissa utvalda frågor som svarar på frågorna angivna ovan, och vidare analyserades dessa utifrån varje rektorsområde. Enkätsvaren på de utvalda frågorna indikerar att majoriteten av lärarna på Sydskånska Gymnasieförbundet tycks vara missnöjda med kompetensutvecklingskurserna för Mål 3-satsningen. En majoritet tycks ange positiva svar på frågorna som inte har någon anknytning till hur Mål 3-satsningen påverkar deras arbetssätt. Men så fort enkätfrågorna knyts till hur Mål 3-satsningen inverkar på deras vardagliga verksamhet, får man starkt negativa resultat, och detta gäller av samtliga enkätfrågor. Som avrundning utgörs min slutdiskussion av förslag och tankar om vidare forskningar för att söka svar på de frågor som analysen väcker. I det avslutande avsnittet om förslag på fortsatt forskning framför jag flera resonemang kring varför min ytliga studie saknar djup, och varför jag menar att djupstudier kring Sydskånska Gymnasieförbundets omstruktureringsprocess återstår att göras.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Sydskånska Gymnasieförbundet
Kompetens
Skolutveckling
Enkätstudie
Gymnasieskola
Postmodernism
Handle http://hdl.handle.net/2043/5556 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics