Att spinna sitt första nät - En intervjustudie om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av introduktionen

DSpace Repository

Att spinna sitt första nät - En intervjustudie om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av introduktionen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att spinna sitt första nät - En intervjustudie om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av introduktionen
Author Nilsson, Johanna ; Rosén, Hanna
Date 2008
English abstract
Earlier research highlights the stressful time newly graduated nurses feel during the transition into the new professional identity. The purpose of this study was to examine newly graduated nurses´ experiences of their first introduction through interviews. Nine nurses participated. During the introduction a transition appears from being a student to a registered nurse with responsibilities. The transition creates stress and uncertainty which builds up a need for support and conversa-tion. The preceptor is one of the most important components in this process. New-ly graduated nurses´ felt there was a lack of time for stimulating conversations during the introduction. A satisfying introduction is conducted by supporting col-leges but mostly by the nurses own participation. The newly graduated nurse´ knowledge and need is individual therefore the result of this study promotes an individually planed introduction. This is considered to lead to a more self-confident and competent nurse.
Swedish abstract
Tidigare forskning belyser den påfrestande tid nyutexaminerade sjuksköterskor befinner sig i under inträdet till den nya yrkesrollen. Studiens syfte var att genom intervju undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av sin första introduktion. Nio sjuksköterskor deltog i studien. Under introduktionen sker ett rollbyte från student till legitimerad sjuksköterska med tillhörande ansvar. Rollbytet skapar stress och osäkerhet vilket leder till ett stort behov av stöd och samtal. Handledaren är en av de viktigaste komponenterna i denna process, dock upplevde de nyutexaminerade sjuksköterskorna brist på tid för utvecklande samtal. En god introduktion upplevs utformas av stödjande kollegor men framförallt genom sjuksköterskans egen delaktighet. Kunskapnivån samt behov hos den nyutexaminerade sjuksköterskan är individuell, därav förespråkar studiens reslutat en individanpassad introduktion vilket anses leda till en mer självsäker och kompetent sjuksköterska.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject experience
graduate nurse
introduction
participation
support
Handle http://hdl.handle.net/2043/5576 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics