Kvinnliga patienters upplevelse av ronden

DSpace Repository

Kvinnliga patienters upplevelse av ronden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnliga patienters upplevelse av ronden
Author Persson, Rebecka ; Willman, Theres
Date 2008
English abstract
The aim of the study was to examine the female patient’s experience of the ward round. The survey was done as an empirical study. The method used was qualitative interview with manifest content analysis. The inclusion criteria was woman that has been on the nursing ward at least two days. And could understand and speak the Swedish language. The result from the interviews with ten informants showed that most patients thought that the information was clear and understandable. Some of the patients experienced however that the round was to rapid. There was not given occasion to setting questions and the personal did not listen to the patients. Some patients felt being in a weak position during the round. They experienced frustration and aggressiveness when the round functioned poorly. According to some patients the staffs do not have same uniform quality. The findings of this study showed that the majority of the patients had positive experiences of the ward round. The patients experienced good meetings from the staff and that clear information was given. However, the result shows that when clear information not was given and when openness with the patient and staff did not exist it is the patient that is hit. It is therefore important with openness between patient and staff and that the given information is clear. The patients experienced a feeling of safety when family members during the ward round were present.
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka kvinnliga patienters upplevelse av ronden. Undersökningen har gjorts som en empirisk studie. Metoden som användes var en kvalitativ intervjustudie med manifest innehållstextanalys. Inklusionskriterierna var kvinna som varit inlagd på vårdavdelningen minst två dygn. Informanten bör kunna förstå och behärska det svenska språket. Resultatet från intervjuer med tio informanter visade att de flesta patienterna tyckte att den givna informationen var tydlig och begriplig. En del av patienterna upplevde dock att ronden var hastig. Det gavs inte tillfälle till att ställa frågor personalen lyssnade inte på patienterna. En utav patienterna hade en känsla av att vara i underläge under ronden. De kände oro över att inte veta något, samt frustration och aggressivitet då ronden fungerade dåligt. All personal har enligt patienten inte samma enhetliga kvalité. Fynden av denna studie visade att majoriteten av patienterna hade positiva upplevelser av ronden. Patienterna upplevde ett bra bemötande från personalen och att tydlig information gavs. Dock visar resultatet att då inte tydlig information ges och då inte öppenhet mellan patient och vårdpersonal finns är det patienten som drabbas. Det är därför viktigt med öppenhet mellan patient och vårdpersonal samt att givandet av information är tydlig. Patienterna upplevde en känsla av trygghet då familjemedlemmar deltog vid ronden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bemötande
information
kommunaikation
kvinnor
patienter
rond
Handle http://hdl.handle.net/2043/5577 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics